Funksjonshemmede

Behov for omsorgstjenester er ulikt. Den enkelte må vurderes individuelt, og tjenestetilbudet tilpasses den enkelte. Behovet for hjelp og bistand vil for noen være relativt enkelt og lite, for andre er det snakk om omfattende og sammensatte tjenestebehov.

funksjonshemmede

Botilbud for funksjonshemmede

Bofellesskap, bokollektiv og omsorgsboliger for utviklingshemmede kan søkes av voksne (over 18 år). Du vil da få tildelt en bolig i form av leilighet, som er ditt hjem, og du regnes som hjemmeboende.
Du vil også få boveiledning med opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål samt sosiale ferdigheter.

Hva er boveiledning, og hvem kan få dette?

Boveiledning blir satt inn hos hjemmeboende som har behov for veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter. Boveiledning forutsetter egeninnsats fra brukeren.


Vurderingsgrunnlag:

 • Evne til egenomsorg
 • Opplæringspotensial
 • Din egenvurdering, ev. pårørende/ hjelpeverges vurdering
 • Faglig utredning av søkers funksjonsnivå, hjelpebehov og sosiale situasjon
 • Medisinsk diagnose

Boveiledning kan omfatte:

 • Opplæring og veiledning i grunnleggende ferdigheter; herunder stå opp og legge seg, toalettbesøk, av- og påkledning, spise osv.
 • Opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål; herunder personlig hygiene, tilberedning av enkle matretter, praktiske daglige gjøremål i boligen
 • Opplæring og veiledning i sosiale ferdigheter, som å fungere etter samfunnets normer og regler
 • Administrering av medisiner og enkel medisinsk behandling utføres etter opplæring fra fagpersonell
 • Formidle kontakt med andre hjelpeinstanser og samarbeidspartnere
 • Kostveiledning og tilrettelegging av måltider
 • Bestilling av nødvendig medisinsk utstyr og forbruksartikler
 • Tjenesten kan i enkelte tilfeller være døgnkontinuerlig for å gi nødvendig tilsyn 

I enkelte tilfeller kan boveiledning være døgnkontinuerlig for å gi nødvendig tilsyn. Boveiledningen skal tilpasses ditt øvrige hjelpeopplegg og integreres i dette. Den skal være en naturlig del av din hverdag og utføres regelmessig, ikke samles på enkeltdager.
Hvor mye boveiledning du skal ha, og hvor ofte, blir vurdert i forhold til ditt behov. Det varierer fra daglig til ukentlig kontakt.

Praktisk bistand og opplæring - miljøarbeidertjenesten

Praktisk bistand og opplæring kan bestå av mange ulike former for hjelp og støtte, samt opplæring og veiledning i de fleste av dagliglivets oppgaver og gjøremål. Tjenesten ytes i brukerens egen bolig. 


Målgruppe

 • Du som har et særlig hjelpebehov for å få utført praktiske gjøremål og andre av dagliglivets oppgaver i hjemmet.
 • Du som bor eller oppholder deg i kommunen.
 • Du som ønsker å mestre dagliglivets gjøremål mest mulig selvstendig.

Tjenestens innhold

 • Opplæring i å ivareta egenomsorg og personlig stell.
 • Opplæring i dagliglivets gjøremål for å kunne bli mer selvhjulpen.
 • Tjenestens innhold og varighet vurderes etter grundig kartlegging av dine behov i samråd med deg og blir beskrevet i vedtaket ditt.
 • Tjenesten utføres i samarbeid med deg.

Dag og aktivitetstilbud til utviklingshemmede

Blinken dagsenter er et arbeid- og aktivitetstilbud til voksne med psykisk utviklingshemming. Vi tilbyr ulike gruppe-tilbud, samt tilbud som tilpasses den enkelte bruker. Vi har fokus på mestring, utvikling og sosialisering. Vårt mål er å bidra til en aktiv og meningsfull hverdag. Vi holder hovedsakelig til på Heberheimen, men har ulike grupper rundt om i Kongsvinger. Vi kan tilby opptil 5 dager per uke på Blinken etter individuell vurdering

Avlastning for barn og unge

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter. Formålet med avlastning er å hindre utmattelse og gi omsorgsytere nødvendig ferie og fritid. 
Avlastning ytes ovenfor personer som har særlig tyngende pleie- og omsorgsoppgaver. 
Kommunen vurderer behovet for bistand, og skal i samarbeid med den enkelte omsorgsyter avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av avlastningstiltak.
Forvaltningen i kommunen tar imot og utreder søknader om ulike avlastningstilbud. 
Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget avlastning eller ikke. I vedtaket skal det stå hvilke tjenester du har fått, hvor omfattende de er og hvordan de organiseres. Avlastningstiltak er gratis og kan gis både som avlastning i eget hjem og som opphold i institusjon.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med nedsatt funksjonsevne. Med BPA påtar man seg gjennom arbeidslederrollen ansvar for å organisere assistansen.
Brukerstyrt personlig assistanse er beregnet for personer med omfattende bistandsbehov og som selv kan ivareta rollen som arbeidsleder eller har en nærstående som kan påta seg rollen eller være medarbeidsleder. 
Det er en forutsetning at behovet for bistand er så omfattende eller av en slik art at det mest hensiktsmessig kan ivaretas gjennom brukerstyrt personlig assistanse. Tjenesten kan også tildeles til barn der foresatte er arbeidsleder.

TT-kort og ledsagerbevis

Transportordningen TT-kort er et tilbud til deg som på grunn av forflytningshemming ikke kan benytte kollektivtransport eller eget kjøretøy. 

Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienterings-hemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport.

Transportordningen skal ikke brukes til reiser som dekkes av andre ordninger (NAV gir informasjon om andre ordninger f.eks. helsereiser og arbeidsreiser).

Den fylkeskommunale transportordningen skal gi funksjonshemmede mulighet for deltaking og likestilling i samfunnet for derved å bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Dersom du har behov for en ledsager på reisen, må du også få utstedt et ledsagerbevis.


 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER