Kontakt

Ta kontakt per e-post:
Rådgiver for velferdsteknologi og digitalisering i Kongsvinger kommune
Send e-post til rådgiver for velferdsteknologi og digitalisering her.
 

Velferdsteknologi

Sammen skaper vi løsningene som gjør at du kan bo hjemme i trygge omgivelser. Velferdsteknologi bidrar til økt trygghet, selvstendighet, mestring og aktivitet.

Viser utsnitt av en medisindispenser

Hva er velferdsteknologi?

Begrepet velferdsteknologi brukes i mange sammenhenger, men tolkningen av det kan variere noe. Når vi i Kongsvinger kommune omtaler velferdsteknologi, brukes begrepet i videste forstand; alt fra enkle hyllevareprodukter som innbyggere må skaffe selv – og som mange kanskje ikke tenker over at er et hjelpemiddel (for eksempel robotstøvsugere, fargerike skuffeknotter og nattlys som tennes ved bevegelse i rommet), til avansert teknisk utstyr som tildeles i stedet for helsetjenester på tradisjonell måte (for eksempel medisindispensere, avstandsoppfølging og ulike former for digitale tilsyn). 

Vanlige hyllevareprodukter og allerede kjent teknologi kan også være velferdsteknologi (eventuelt med små justeringer), som nedlasting av nye programmer til smarttelefon.

Visningsarena

Trygghet, mestring og aktivitet

Kongsvinger kommune skal være en framtidsrettet kommune som lytter til innbyggernes ønsker, og tilbyr gode, tilpassede tjenester til den enkelte. Tjenestene som ytes skal bidra til å fremme god helse, trivsel, selvstendighet og trygghet som vist i figur under.

Viser modell med trygghet, mestring og aktivitet.

Grunnplanken i bruk av velferdsteknologi er økt trygghet. Deretter kommer mestring og selvstendighet og øverst ligger aktivitet. Kilde: Pensjonistforbundet.

Det finnes et stort utvalg hjelpemidler og teknologi som kan bidra til trygghet, selvstendighet og mestring for innbyggere i alle aldre, samlet omtalt som velferdsteknologi. Kongsvinger kommune ønsker at alle innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester først skal få tilbud om velferdsteknologi, før andre kompenserende tiltak tildeles. 

Tjenester i hjemmet

I strategidokumentet «Tjenester i hjemmet», vedtatt i kommunestyret i mai 2019 står det:
Flest mulig skal få hjelp i eget hjem, hjelpemidler og velferdsteknologi vurderes før kompenserende tiltak tildeles. Tjenestemottaker, pårørende og ansatte skal oppleve trygghet for at hjelpetiltak i eget hjem er gode og faglig forsvarlige. Prinsippene for hverdagsmestring skal være førende for alle tjenester, og tjenestemottakeren skal oppleve en helhetlig tiltakskjede som har fokus på brukerens egne ressurser.

Bruk av velferdsteknologiske løsninger vil være viktige tiltak for å løse kommunens helse- og omsorgsoppgaver i årene framover. Vi kan si at vi må tilby helsehjelp på nye måter. Dette er ikke først og fremst et tiltak for å spare penger, men for å kunne gi gode og forsvarlige tjenester til alle som har et tjenestebehov. Vi vet av statis-tiske framskrivninger at det vil mangle helsepersonell i årene framover. Ved å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger der det er tjenlig og hensiktsmessig, vil vi også framover kunne gi gode tjenester til innbyggerne i kommunen. Helsetjenester skal være et samarbeid mellom tjenestemottaker, nærstående og tjenesteyter, og skal i stor grad gjennomføres etter tjenestemottakers ønsker.

Hovedmålet med å innføre velferdsteknologi er økt trygghet, frihet og selvstendighet til å mestre eget liv for innbyggerne i Kongsvinger kommune, uavhengig av alder, bosted eller funksjonsnivå.

Ulike typer hjelpemidler

Kommunen kan tildele enkelte velferdsteknologiske løsninger som erstatning for en tradisjonell tjeneste. Andre produkter må hver innbygger kjøpe selv. For å få tildelt et hjelpemiddel må man oppfylle ulike kriterier, og det ligger alltid individuelle vurderinger til grunn. Det kan derfor skje at to personer med lignende utfordringsbilde ikke får tildelt samme tjeneste fordi flere ulike faktorer spiller inn i vurderingen. Mange hjelpemidler og enkle produkter til forenkling og trygging av egen hverdag er i salg i ulike butikker i kommunen. Disse typiske hyllevareproduktene må innbyggere påregne å kjøpe selv. 

Kommunens ansatte kan være behjelpelig med å komme med tips til produkter, samt informere om hvor disse kan skaffes. Det er også mulig å se et utvalg av produktene i kommunens visningsarena i Kongsvinger bibliotek. 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? 

Kontakt

Rådgiver for velferdsteknologi og digitalisering i Kongsvinger kommune
Send e-post til rådgiver for velferdsteknologi og digitalisering her.

Velferdsteknologi handler ikke om teknologi 
– det handler om mennesker.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30