Legehjelp og vaksine

Her finner du informasjon om legevakt, fastleger i Kongsvinger, kommunal øyeblikkelig hjelp, reisevaksine og kommuneoverlege

legehjelp og vaksine

Legevakt

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

 1. Fastlegen din i åpningstiden
 2. Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
 3. 113 når det er akutt og står om liv ​

Fastleger i Kongsvinger

Vaksine

Kommunehelsetjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen (se liste ovenfor) eller helsestasjonen.

Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

 • barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder (Helsestasjonen)
 • årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt og andre som ønsker vaksinering (Fastlegen)
 • andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG) (Helsestasjonen)

Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

Reisevaksine

Når bør du vaksinere deg?

Skal du reise til land utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand, anbefales det vaksinasjon, eventuell beskyttelse mot malaria. Det bør tas spesielle hensyn for spe-, småbarn og gravide. Likeså bør personer med kronisk sykdom eller funksjonshemming konsultere egen lege før reiser til fjerntliggende land.

For bestilling av reisevaksine

1. Ta kontakt med fastlegen din for å høre om de tilbyr reisevaksine.

2. Du kan også kontakte reiseklinikken i Oslo som kan hjelpe deg med råd, veiledning og vaksiner.  

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Pasientgrupper tilbudet er beregnet for:

 • De som er aktuelle for det kommunale tilbudet er pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå.
 • Forut for innleggelsen skal pasienten være vurdert av lege.
 • Tilbudet kan også gjelde for pasienter med behov for observasjon og behandling, hvor innleggelse på institusjon er nødvendig.
 • Forutsetningen er at det må være en pasient med avklart diagnose og funksjonsnivå, hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er liten.
 • For å kunne ha sirkulasjon på øyeblikkelig hjelp-døgnplassene, er det viktig at plassene brukes til nettopp øyeblikkelig hjelp. Makstid i avdelingen vil derfor være på 72 timer før pasienten skrives ut eller overføres til et annet tilbud.

Kommuneoverlege

Hva er Kommuneoverlegens oppgaver?

Kommuneoverlegefunksjonen er en sentral og viktig tjeneste i kommunens arbeid innenfor mange fagområder. Kommunelegenplikter på anmodning fra departementet å delta i lokal redningssentral. Kommunelegen skal være medisinskfaglig rådgiver for kommunen.

Kommunelegens oppgaver?

 1. Smittevern.
  Kommuneoverlegen skal påse at befolkningen har et tilfredsstillende vern mot smittsomme sykdommer, både i normalsituasjoner og ved utbrudd av alvorlige sykdommer. Kommuneoverlegen skal tilse at kommunen har en oppdatert og godkjent smittevernplan.
 2. Miljørettet helsevern (MHV).
  MHV er et bredt område som omfatter en rekke faktorer som virker inn på folkehelsa. Mellom annet innbefatter dette å påse at kommunene følger opp sitt ansvar om at de fysiske forholdene for barn og unge i barnehager og skoler er tilfredsstillende. Videre at kommunen tenker på folkehelsa ved utbygging og planlegging for framtida. Virksomheter som gjennom sin virksomhet utgjør en negativ påvirkning av folkehelsa kan pålegges utredning, retting av forhold og i ytterste konsekvens bøter og stenging. Kommunen er også pliktig å føre tilsyn på solarievirksomheter.
 3. Medisinskfaglig rådgivning
  Kommuneoverlegen skal gi medisinskfaglig rådgivning til politisk og administrativ ledelse i kommunen og til tjenesteytere ved ulike virksomheter i kommunene. Dette kan for eksempel være faglige råd til kommunedirektøren ved klager på legetjenesten eller veiledning til hjemmetjenesten i forhold til en situasjon de opplever vanskelig.
 4. Helsemessig og sosial beredskap.
  Kommunene skal ha en rekke planer for håndtering av ulike hendelser, for eksempel store og små ulykker, atomuhell, smitteutbrudd, katastrofer og lignende. Kommuneoverlegen skal påse at helseperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i disse planene.
 5. Legeundersøkelse etter lov om tvungent psykisk helsevern
  Kommuneoverlegen kan etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommendes nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang.

Kontaktinformasjon til kommunelegen

Camilla Kvalø Smedtorp
E-post til Kommunelegen

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30