Pasient- og brukerrettigheter

Her finner du informasjon om pasient- og brukerrettigheter. Rett til individuell plan, hvordan klage og pasientskadeerstatning. I tillegg finner du informasjon om pasient- og brukerombudet og hvordan kontakte dem.

Som pasient, bruker eller pårørende har du mange rettigheter. Disse rettighetene er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven.

Pasient- og brukerrettighetsloven

Loven gir regler om forholdet mellom pasient/bruker og helsetjeneste/helsepersonell og setter fokus på pasienten og pasientens behov og rettssikkerhet. Loven må imidlertid sees i sammenheng med andre lover som berører helsetjenesten som for eksempel helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og lov om psykisk helsevern samt flere andre lover og forskrifter.

Individuell plan (IP)

Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparat, er gitt en rett til å få utarbeidet en individuell plan regulert i pasientrettighetsloven § 2-5.

Klage

Fylkesmannen i Innlandet er klageinstans for pasienter og brukere som mener de ikke har fått oppfylt sine rettigheter. Klagen skal rettes til den som har fattet vedtaket. 

Pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen den offentlige helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis. Vedtak fattet av Norsk Pasientskadeerstatning.  

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene.

Ombudet kan gi råd og veiledning, informere om rettigheter, bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klager, være konfliktløser og bistå i forbindelse med søknad om erstatning.

Ombudet tar imot henvendelser som gjelder spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjeneste. Sistnevnte gjelder for eksempel fastlege, legevakt, psykisk helsehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem, avlastning, rehabilitering, tiltak for rusmiddelavhengige, brukerstyrt personlig assistanse og støttekontakt. Fra 01.01.2020 omfattes også den offentlige tannhelsetjenesten.

Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland har kontorsted på Hamar (Statens hus, Parkgata 36) og på Gjøvik.
Telefon 62 55 14 90 eller e-post: ho@pasientogbrukerombudet.no

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER