Vedtekter for den kommunale skolefritidsordning (SFO)

Kongsvinger kommunestyre vedtok 11.12.14 nye vedtekter for skolefritidsordningen i Kongsvinger kommune. 
 

§ 1 MÅL OG VERDIGRUNNLAG

Formålet med den kommunale skolefritidsordningen i Kongsvinger er å gi alle barn i fra første til og med fjerde klasse et meningsfylt og trygt fritidstilbud utenom skoletida. Barn med spesielle behov har mulighet til å benytte tilbudet til og med sjuende klasse.

Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud i kommunal regi. I samarbeid med hjemmet skal barna gis mulighet for opplevelse, lek, læring og samhørighet med andre barn. SFO skal ha et innhold som:

er et tilbud i skolens regi som har rektor som leder
er i samsvar med de grunnverdier som samfunnet og skolen bygger på
vektlegger sosial utvikling og samspill

§ 2 ANSVAR OG MYNDIGHET

Kongsvinger kommune eier skolefritidsordningen og har ansvar for lokaler og drift. SFO skal ha lokaler med skolen som utgangspunkt. Det skal være et naturlig sambruk av lokaler.

Enhetsleder/rektor ved den enkelte skole har det administrative og pedagogiske ansvaret. Skolens samarbeidsutvalg er styre for SFO.

§ 3 ÅPNINGSTID

SFO skal være åpen fra kl. 07.00 til 17.00 alle virkedager unntatt lørdag. SFO holdes stengt jule- og nyttårsaften, i romjula, påskeuka samt 3 uker i juli. I tillegg holdes SFO stengt på personalets fem planleggingsdager.

Det er bindende påmelding for opphold i tida etter skoleslutt i juni og før skolestart i august. Frist: 15. mai.

Det kan samordnes tilbud mellom flere skoler dersom antallet påmeldte barn er lavt på en eller flere av skolene.

§ 4 BETALING

Foreldrebetalingen beregnes etter selvkostprinsippet og skal være lik i hele kommunen. Betalingssatser samt fakturagebyr fastsettes av kommunestyret gjennom det vedtatte betalingsregulativet hvert år. Det betales for 11 måneder i året.

Ved forsinket henting etter SFOs åpningstid, kan kommunen kreve et gebyr for de utgiftene dette medfører. Ved 1. gangs hendelse, gis et skriftlig varsel, ved 2. gangs hendelse kan kommunen kreve et gebyr, jf. kommunens betalingsregulativ.

1.    Det tilbys hel plass, halv plass og tilfeldig plass.

Hel plass: Hele SFO’s åpningstid
Halv plass: Maks. 50 % av SFO’s åpningstid pr. uke (inntil 12 timer pr. uke i skoleåret og 24 timer pr. uke i skoleferien).
Tilfeldig plass: Tilfeldig plass (for enkeltdager) kan kjøpes i skoleåret ved å ta kontakt med den enkelte SFO. Bruken av tilfeldig plass avtales og kan brukes uten begrensninger på antall dager pr. måned. Tilfeldige plasser kan ikke brukes i skolens ferier.

2.    Søskenmoderasjon forutsetter at søsken nr 1 betaler for hel plass.

Moderasjonen gis til øvrige søsken.

A) Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har hel plass, er prisen 70 % av hel plass.

B) Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har halv plass, er prisen 50 % av hel plass.

C) Tilfeldig plass gir ikke grunnlag for moderasjon

Dersom alle søsken har halv plass, gis ingen søskenmoderasjon.

§ 5 OPPTAK

Søknad om SFO-plass skrives på elektronisk søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside.

Opptak skjer ved den enkelte skole v/rektor. Opptak forutsetter at man er à jour med evt. SFO- og barnehagebetaling.

Søknadsfrist for oppstart i august er 1. juni.

§ 6 ENDRINGER/OPPSIGELSE

Etter opptak beholdes plassen til oppsigelse skjer innenfor 1. – 4. trinn.

Med unntak av mai, juni og juli, kan endringer/oppsigelse skje den 1. i hver måned etter minst en måneds skriftlig varsel. Endringer/oppsigelse av SFO-plass gjøres via mail/brev til SFO-leder.

Dersom oppsigelse skjer etter 1. mai, vil foreldrebetalingen fortsette ut skoleåret.

Plassen kan gå tapt ved 2 måneders uteblitt betaling eller dersom betalingen gjentatte ganger er uregelmessig. Evt. restanser vil bli innfordret.

§ 7 FORSIKRING

Barna i skolefritidsordningen er forsikret i henhold til de forsikringer som gjelder for elever i grunnskolen i Kongsvinger.

§ 8 BEMANNING

SFO skal ha en bemanning som gir grunnlag for et meningsfylt og trygt tilbud til barna og beregnes i forhold til:

Antall seksåringer
Barn med spesielle behov
Antall barn totalt i SFO
§ 9 TILBUD

Plan for den enkelte skoles SFO som beskriver innholdet og aktiviteter presenteres i SU på våren og legges på FRONTER.

SFO samarbeider med lokale lag, foreninger og nærmiljøet.

Evt. andre tilbud som benyttes i SFO-tida inkl. leksehjelp, gir ikke grunnlag for betalingsfritak i SFO. Det gir heller ikke mulighet til å utvide timetallet ved halv plass.

§ 10 MATORDNING

Samarbeidsutvalget (styret) ved den enkelte skole bestemmer angående eventuell matordning i SFO.

 

Reviderte vedtekter gjelder fra 1. januar 2015.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER