Boligområde på Holt - reguleringsplan

Planutvalget i Kongsvinger har i møte 25.01.2022, sak 004/22, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for boliger på Holt, PlanID 201904, ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Reguleringsplan: Boligområde på Holt
Planid: 201904
Sak: 004/22

  • Førstegangsbehandling og offentlig ettersyn

Beskrivelse:

Boligene er plassert i fire ulike gårdsrom der hvert kvartal har en type bebyggelse. Disse varierer mellom «Bovieran», blokker, firemannsboliger og rekkehus. Kvartalene er bundet sammen av gatetun og har rause grøntarealer for lek og opphold. Gangveier og snarveier binder de ulike arealene sammen og legger til rette for god kommunikasjon for myke trafikanter, også i tilknytning til områdene rundt.

Planområdet er på ca. 37,4 daa og består i hovedsak av deler av gnr/bnr 28/227. Dette er området som tidligere var ungdomsskole, inkludert grøntarealer, park og parkeringsplass. For å sikre god adkomst, vil Tajevegen utvides og opparbeides med fortau fra Holtbergveien til Rastavegen, Utvidelsen vil påvirke eiendommene gnr/bnr 28/83, 28/168, 28/205 og 20/206. Adkomst og parkeringsplass for Holt Hallen og Idrettsbanen flyttes til Eidskogvegen som også justeres. Gnr/bnr, 28/1, 28/14, 28/81 og 28/125 blir påvirket.

Formål/hensikt:

Hensikten med planen er å legge til rette for boliger med tilhørende uteområder og infrastruktur, samt videreføre dagens idrettsanlegg, i tråd med kommuneplanen og Kongsvinger 2050.

Plandokumenter:

Høringsuttalelse/Innspill:

Høringsfrist:

  • 23. mars 2022.

Spørsmål:

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30