Granli massetak og næringsområde - reguleringsplan

Planutvalget i Kongsvinger har i møte 25.01.2022, sak 003/22, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Granli massetak og næringsområde, Planid 201407 – detaljregulering med konsekvensutredning, ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Reguleringsplan: Granli massetak og næringsområde
Planid: 201407
Sak: 003/22

  • Planen er en detaljregulering med konsekvensutredning.

Beskrivelse:

Planområdet er på ca.  607 daa. I sørvest avgrenses planen av jernbanen og Austmarkavegen.  I nord avgrenses området ved Dypdalen. Planområdet omfatter også eksisterende verkstedvirksomhet og fire boliger i sørlig del. Planen omfatter følgende gnr/bnr: 12/11, 12/12, 12/20, 12/41, 12/56, 12/94, 12/73, 12/37, 12/38, 12/112, 12/90, 12/3, 12/48, 12/66, 12/120, 12/74, 158/3, 12/8, 12/24, 12/34, 24/62, 12/89, 12/92, 12/15, 12/86, 12/69, 12/47, 12/65 og 12/114

Formål/hensikt:

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for eksisterende drift og en utvidelse av massetaket (sand og fjell) og lager-/logistikkvirksomheten samtidig som drikkevannskilden på Granli sikres på en tilfredsstillende måte. Planen legger til rette for nye sidespor og planfri kryssing av jernbanen.

Det er lagt inn hensynssoner for flomfare og ras- og skredfare og bestemmelser for å ivareta disse forholdene.

Plandokumenter:

Høringsuttalelse/Innspill:

Høringsfrist:

  • 23. mars 2022.

Spørsmål:

  • Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30