Holt boligområde - utbyggingsavtale

DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOLT. PLANID 201904.  UTBYGGINGSAVTALE

Reguleringsplan:

Planutvalget i Kongsvinger vedtok i møte 25.01.2022, sak 004/22, å legge forslag til detaljreguleringsplan for boliger på Holt, PlanID 201904, ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Høringsfristen gikk ut 23.03.22 og det kom 7 innspill til planen. Disse har lagt grunnlag for videre bearbeidelse av planen og den nærmer seg ferdigstillelse.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for boliger med tilhørende uteområder og infrastruktur i tråd med Kommuneplanen og Kongsvinger 2050. Det reguleres fire ulike gårdsrom der hvert kvartal har ulik type bebyggelse. Disse varierer mellom «Bovieran», blokker, firemannsboliger og rekkehus. Kvartalene er bundet sammen av gatetun og har rause grøntarealer for lek og opphold. Gangveier og snarveier binder de ulike arealene sammen og legger til rette for god kommunikasjon for myke trafikanter, også i tilknytning til områdene rundt.

Planområdet er på ca. 37,4 daa og består i hovedsak av deler av gnr/bnr 28/227. Dette er området som tidligere var ungdomsskole, inkludert grøntarealer, park og parkeringsplass. For å sikre god adkomst, vil Tajevegen utvides og opparbeides med fortau fra Holtbergveien til Rastavegen, Utvidelsen vil påvirke eiendommene gnr/bnr 28/83, 28/168, 28/205 og 20/206. Adkomst og parkeringsplass for Holt Hallen og Idrettsbanen flyttes til Eidskogvegen som også justeres. Gnr/bnr, 28/1, 28/14, 28/81 og 28/125 blir påvirket.

Utbyggingsavtale:

Det jobbes parallelt med en utbyggingsavtale mellom Kongsvinger Kommune og Kobbl som skal utvikle området. Denne utbyggingsavtalen ble annonsert i Glåmdalen 27.08.22.

En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og utbygger om utbygging av et område som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet, og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan (Plan og Bygningslovens definisjon §17-3)

Utbyggingsavtalen definerer ansvar og utdyper rammene for gjennomføring av planen og lages i samråd med utbygger.

Eventuelle innspill sendes innen 26. september 2022, fortrinnsvis via arealplaner.no. Uttalelser kan også sendes skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.  Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på mail: Line.Ramstad@kongsvinger.kommune.no

 

Dokumenter:

Aktuelle dokumenter finnes på arealplaner.no.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER