Holt - vedtatt reguleringsplan

REGULERINGSPLAN HOLT, PLANID 201904 – MELDING OM VEDTAK
     
Kommunestyret i Kongsvinger vedtok i møte 06.10.2022, KS – 078/22, reguleringsplan 201904 «Boliger Holt» med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Planen er en detaljregulering.

Målet med planen er å skape et attraktivt og fremtidsrettet boligområde i tråd med bærekraftige arkitektoniske prinsipper der grønne strukturer, trivsel og folkehelse er i fokus.

Planområdet har en størrelse på ca. 37,4 daa. og omfatter hovedsakelig eiendom gnr/bnr 28/227 (tidligere Holt Ungdomsskole), samt 28/1, 28/14 og 28/125. Alle eies av Kongsvinger Kommune, men det er kun deler av eiendommene som blir regulert. I forbindelse med opparbeiding/utvidelse av Eidskogveien og Tajevegen vil også eiendommer langs disse veiene bli berørt.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28. Klagefrist settes til 9. desember 2022.

Eventuell klage sendes fortrinnsvis via arealplaner.no, alternativt på e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER