Kongevegen 20-22, detaljregulering - varsel om oppstart

Varsel om oppstart av planarbeid, og varsel om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale for «Detaljregulering for Kongevegen 20 – 22», Kongsvinger kommune. Arealplan-ID: 202102.

Varsel om oppstart av planarbeid:

Iht. plan- og bygningslovens (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Detaljregulering for Kongevegen 20-22 i Kongsvinger kommune.

Planavgrensning

Planområdet er på ca 7,6 dekar og ligger i tilknytning til krysset mellom Arkovegen (Rv.2) og Lerkevegen (fv 2034). Planområdet avgrenses av gnr/bnr 27/127, 27/133, 27/132, 27/208 og trafikkarealene i Arkovegen (Rv.2), Lerkevegen (fv. 2034) og Kongevegen, og omfatter gnr/bnr 27/226, 27/41 og del av 204/15, 177/1, 27/225 og 154/12. Arealet er i kommuneplanen disponert til næringsformål/ plasskrevende handel og boligformål.
Planomriss er omtrentlig og kan avvike noe når formelt planforslag blir lagt ut på høring.

Kart over området Kongevegen 20-22


Formål/Utredningsbehov/Konsekvenser

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for dagligvareforretning. Aktuelt reguleringsformål er forretningsformål med tilhørende adkomst og parkering.

Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger:

  • Trafikkmønster som følge av planen.
  • Naboforhold mellom forretningsbygg og omkringliggende boligbebyggelse
  • Overvann/flomveger

Ut over dette anses det at planarbeidet i liten grad vil få virkninger utenfor planområdet.

Tiltakshaver og forslagsstiller

Forslagsstiller er Sandermoen Eiendom AS og Plan1 AS vil være plankonsulent.

Forhold til gjeldende planer

Arealene er i «Kommuneplanens arealdel 2019-2030» avsatt til næringsformål og boligformål, der gnr./bnr. 27/226 utgjør felt N419 i kommuneplanen, mens gnr./bnr. 27/41 er avsatt til boligformål.
Den søndre delen av planområdet (gnr/bnr 27/41) er uregulert, mens nordre del av planområdet (gnr/bnr 22/226) inngår i gjeldende reguleringsplan for Nor vestre industrifelt, vedtatt 17.10.1977, hvor arealene er regulert til industri og veg. I kommuneplanens bestemmelser pkt 16 er det fastsatt at det innenfor felt K402, ca 800 m mot sør, skal kunne tillates nærsenter med dagligvareforretning på inntil 1200 kvm.
Planprosessen vil innebære en endring med henblikk på dette. Det tenkes etablert forretnings-bygg for dagligvare på ca. 1500 kvm, med tilhørende parkeringsareal og varelevering.
Iht. gjeldende forskrift om konsekvensutredninger vurderes at planarbeidet ikke utløser konsekvensutredning ift §6, da forretningsformål ikke nevnes i forskriftens vedlegg I, og at påtenkt bebyggelse ikke overskrider 15000 kvm bruksareal. Da det ikke tilrettelegges for kjøpesenter, og prosjektet heller ikke kan ses på som et byutviklingsprosjekt, utløses heller ikke forskriftens §8. Det vurderes på den bakgrunn at saken ikke utløser krav til konsekvens-utredning.

Utbyggingsavtale

Iht. pbl § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området mellom tiltakshaver, Kongsvinger kommune og GIVAS vedrørende partenes ansvar knyttet til utviklingen av området.
Det inviteres til åpent møte med befaring, med en orientering omkring planarbeidet, og mulighet for å stille spørsmål onsdag den 17. november kl. 1800. Møtet foregår utendørs på planområdet, Kongevegen 20.

Innspill, samråd og medvirkning

Frist for merknader settes til 08.12.21. Aktuelle saksdokumenter finner du her på arealplaner.no under fanen «Plandokumenter».

Innspill sendes på e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Innkomne merknader til varsel om oppstart vil bli referert og kommentert når saken legges frem til 1. gangs behandling. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.
Det vil bli mulighet for å komme med innspill/merknader til konkret reguleringsforslag når dette legges ut på høring/offentlig ettersyn før sluttbehandling politisk i kommunen (Planutvalg/ Kommunestyre).

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til forslagsstiller Plan1 AS v/Arealplanlegger Øystein Ellingsen, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, E-post: oel@p1.no, Mob: 97691277.

Varslingene kan også sees på www.p1.no.
Med vennlig hilsen
Øystein Ellingsen
Arealplanlegger

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30