Kongevegen 20 - 22, detaljregulering

Reguleringsplan Kongevegen 20-22, planid 202102 - Detaljregulering - offentlig ettersyn

Planutvalget i Kongsvinger har i møte 31.01.2023, sak 002/23 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Kongevegen 20-22, planid 202102, ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet er på ca. 7,6 daa og ligger i krysset Arkovegen (Rv.2) og Lerkevegen og innbefatter hovedsakelig gnr/bnr 27/41 og 27/226.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en dagligvareforretning. Trafikksikker adkomst, gode interne gangforbindelser og hensyn til nabobebyggelsen er viktige forutsetninger i planarbeidet.

Hovedtrekkene i planforslaget:

  • Det reguleres inn formål til forretning som gjør det mulig å bygge dagligvareforretning inntil 1600 m2 bruksareal (BRA).
  • Bebyggelsen blir lavere enn eksisterende næringsbebyggelse.
  • Avkjøringen legges til Lerkevegen, omtrentlig midt mellom Arkovegen og Kongevegen.
  • Det etableres fortau langs Kongevegen i øst.

Aktuelle dokumenter finnes på arealplaner.no. Planen kan også ses på Biblioteket og Servicekontoret på Rådhuset.

Eventuelle innspill sendes fortrinnsvis via arealplaner.no, alternativt på e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Frist for å komme med innspill til planene settes til 25. mars 2023.

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER