Kongevegen 20-22 - melding om vedtak

Kommunestyret i Kongsvinger vedtok i møte 25.05.2023, KS-sak 037/23, reguleringsplan Kongevegen 20-22, PlanID 202102, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Planen er en detaljregulering.

Planområdet er på ca. 7,6 dekar og ligger i krysset mellom Arkovegen (Rv.2) og Lerkevegen.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en dagligvareforretning i Kongevegen 20-22 (27/41, 226). Trafikksikker adkomst, gode interne gangforbindelser og hensyn til nabobebyggelsen har vært viktige forutsetninger i planarbeidet.

Plandokumenter finnes på arealplaner.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28. Klagefrist settes til 1. juli 2023.

Eventuell klage sendes fortrinnsvis via arealplaner.no, alternativt på e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30