Kongsvinger og Omegn skytterlags skytehall, detaljregulering

Kongsvinger og Omegn skytterlags skytehall, detaljregulering, planid 202104 - Detaljregulering - offentlig ettersyn.

Planutvalget i Kongsvinger har i møte 31.01.2023, sak 003/23 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Kongsvinger og Omegn skytterlags skytehall, detaljregulering, planid 202104, ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Planområdet er på ca 6,8 daa og ligger i enden av Røhneløkka. Eiendommene som delvis eller helt berøres av planforslaget er gnr/bnr 52/28, 54/18, 52/8, 52/2, 52/25 og 52/12.

 

Formålet med reguleringen er å muliggjøre oppføring av ny skytehall for innendørs skyting i tilknytning til og med nytte av eksisterende skytterhus.

Hovedtrekkene i planforslaget:

  • Det reguleres inn formål til bygging av skytebane, parkering, atkomstveg og grønnstruktur.
  • Planområdet grenser mot fremtidig boligområde, avsatt i kommuneplanens arealdel.
  • Planområder berører delvis, og ligger inntil vedtaksfredet område: Kongsvinger festnings forterreng.
  • Planområdet berører delvis reguleringsplan for Kongsvinger festning, «hensynssone for bevaring av bygninger og anlegg».
  • Skytehallen er foreløpig skissert å være ca 65m lang, ca15m bred og ca 6m høyt. Hallen er planlagt bygget i stål med minimum 20% trekledning. Det skal etableres vegetasjon som skjerm mot fremtidig boligbebyggelse.

Aktuelle dokumenter finnes på arealplaner.no. Planen kan også ses på Biblioteket og Servicekontoret på Rådhuset.

Eventuelle innspill sendes fortrinnsvis via arealplaner.no, alternativt på e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Frist for å komme med innspill til planene settes til 25. mars 2023.

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER