Kongsvinger og Omegn Skytterlags skytehall - varsel om oppstart

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres med dette oppstart av planarbeidet. Forslagsstiller er Kongsvinger og Omegn Skytterlag (KOS) v/Stein Willersrud, mens plankonsulent er siv. ing. Halvor Tangen.

Reguleringsplan: Kongsvinger og omegn Skytterlags skytehall
Planid: 202104
Sak: 2021/3108

  • Detaljregulering: Oppstart av planarbeidet

Beskrivelse/formål/hensikt: 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for oppføring av ny skytehall for innendørs skyting i tilknytning til eksisterende skytterhus. Planområdet strekker seg fra enden av Røhneløkka, forbi Skansen og inkluderer det bestående skytterhuset og 50-meters banen ved KOS’ skytebaneanlegg. Det følger delvis eiendomsgrenser og omfatter gnr. 52 bnr. 2, 12, 25 og 28 i sin helhet, men også deler av gnr. 51 bnr. 29, gnr. 52 bnr. 8, gnr. 53 bnr. 76, gnr. 54 bnr. 2 og 18. Planområdet ligger inntil «Del av Reguleringsplan 0803 Kongsvinger Festning» og berører et lite hjørne av denne planen nær skytterhuset. Adkomst til området skjer fra Røhneløkka med parkering og trafikkordning som i dag. Selve skytehallen forutsettes plassert på dagens 50 meters-bane. Reguleringsformål blir skytebane/skytehall, kjøreveg, gang-/sykkelveg, parkeringsplass og grønnstruktur. Planavgrensningen framgår av kartet nedenfor:

Kart over området ved Skytterhuset

Reguleringen utløser ikke krav om konsekvensutredning (KU) iht. Plan- og bygningsloven og Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Utbyggingsavtale:

Iht. pbl § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger mellom tiltakshaver og Kongsvinger kommune om utbyggingsavtale for det aktuelle planområdet.

Plandokumenter:

Merknader:

Høringsfrist:

  • 6. mai 2022.

Spørsmål:

  • Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til siv. ing. Halvor Tangen, tlf. 975 23 560, eller epost hot.siv@outlook.com

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30