Kongsvinger og omeng skytterlags skytehall

Kommunestyret i Kongsvinger vedtok i møte 15.06.2023, KS-sak 046/23, Detaljregulering «Kongsvinger og omegn skytelags skytehall, planID 202104, med plankart datert 15.12.2022 og bestemmelser datert 16.05.2023.

Formålet med planen er å muliggjøre oppføring av ny skytehall for innendørs skyting i tilknytning til og med nytte av eksisterende skytterhus. Dette for å kunne tilby bedre fasiliteter til skytterlagets medlemmer og andre interesserte.

Planområdet ligger nord-vest for Øvrebyen, vest for Kongsvinger Festning, og rett sør for eksisterende utendørs skytebane. Planen omfatter eksisterende skytterhus samt ny skytehall der dagens 50 m bane ligger. I tillegg reguleres atkomstveg, parkeringsplass og grøntområde som buffersone mot Skansen og eksisterende tursti.

Planområdet følger delvis eksisterende eiendomsgrenser og omfatter eiendommene 52/2, 12, 25 og 28 i sin helhet, men også deler av 51/29, 52/8, 53/76, 54/2 og 18. Reguleringsplanen omfatter i alt 7,0 daa.

Selve planområdet er et kupert opprinnelig skogområde som preges av skyteaktiviteten og de tilhørende anleggene. Kongsvinger festning og Skansen er viktige kulturverdier som setter preg på området. Deler av området er fredet. Skytebanen ble etablert i 1863, mens skytterhuset ble flyttet dit det nå står i 1960. 50 meters-banen med en mur langs vegen er fra 1935.

Detaljreguleringen ligger inntil, og vil erstatte 15m2, av Reguleringsplan 0803 Kongsvinger Festning vedtatt 18.06.2009, sak 87/09.

Vedtaket er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28.

Aktuelle dokumenter finnes på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger» og ved å velge «Kunngjøring endelig vedtatt plan».

Eventuell klage sendes på e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Klagefrist settes til 11. august 2023.

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30