Otto Wengs veg - offentlig ettersyn

Planutvalget i Kongsvinger har i møte 30.05.2023, sak 016/23 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Otto Wengs veg, planID 201703, ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet er på ca. 6,3 dekar og ligger i krysset Brugata x Otto Wengs veg og grenser til Kongssenteret vest i sørøst og innbefatter hovedsakelig gnr/bnr 51/131, 51/138, 51/146 og 51/255.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en urban bebyggelse med utadrettet virksomhet i 1. etasje med ca. 50 leiligheter over. Målet er å sikre god kvalitet og funksjonell utforming av uteoppholdsarealer for boligbebyggelsen og nærområdet med tilfredsstillende sol- og støyforhold.

Hovedtrekkene i planforslaget:

  • På område K1 (i sørøst) kan det bygges boligblokker, forretnings-, bevertnings- og lokaler for tjenesteyting med maks %-BYA = 70%.
  • På område K2 (i nordvest) tillates boligblokker og lokaler for tjenesteyting med maks %-BYA = 70%.
  • Maks tillatt byggehøyde er 4 etasjer pluss en inntrukket toppetasje. Det må bygges minimum 4 etasjer for å få en bymessig bebyggelse.
  • Det skal etableres åpne fasader i 1.etasje mot Brugata og Otto Wengs veg, med flere innganger og utadrettede publikumsfunksjoner mot Brugata.
  • Leke- og uteoppholdsarealer er lagt mot sørvest slik at de oppnår gode solforhold og skjermes mot støy.
  • Det etableres parkeringskjeller under hvert av byggene.
  • Dagens parkering på 51/255 omreguleres til park.
  • Det er krav om at flomvoll må bygges før prosjektet kan igangsettes for å sikre tilstrekkelig sikkerhet mot flom.

Plandokumenter finnes på arealplaner.no. Dokumentene kan også ses i Kongsvinger bibliotek og Servicetorget i Rådhuset.

Høringsuttalelse sendes fortrinnsvis via denne siden, alternativt på e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger. Frist for å komme med innspill til planen settes til 12. august 2023.

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30