Øvre badstuvegen - reguleringsplan for boliger

Planutvalget i Kongsvinger har i møte 05.04.2022, sak 011/22, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for boliger i Øvre Badstuvegen, PlanID 202003, ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale i henhold til pbl. §§ 17-4.

Reguleringsplan:  Øvre Badstuvegen
Planid: 202003
Sak: 011/22

  • Førstegangsbehandling og offentlig ettersyn

Beskrivelse:

Planområdet er et hellende skogsareal på ca. 18 daa som ligger i randsonen av friluftsområdet rundt Marikollen. Det ligger inntil Øvre Badsuvegen, en gruset blindvei som leder frem til gården Bråten (31/18). Ragnhildtunet og Astridtunet har hagearealer ut mot grusveien og stier går gjennom planområdet og ut i friluftsområdet.

Eiendommer som ligger innenfor planavgrensningen er gnr./bnr. 31/15 (boligområdet), deler av gnr./bnr. 31/36 og del av 31/68 (Øvre Badstuvegen), samt mindre del av 31/111, 31/117, 31/118, 31/119, 31/149, 31/150, 31/151, 31/152, 31/153, 31/154. Deler av Øvre Badstuvegen inngår også i planområdet.

Formål/hensikt:

Hensikten med planen er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse i form av ene og tomannsboliger. Det planlegges 9 eneboligtomter og 6 enebolig- eller tomannsboligtomter. Dette utgjør 15-21 boenheter, samt eventuelle sekundærboliger på eneboligtomtene.

Det skal velges boligtyper som er tilpasset terrengets eksisterende form og omkringliggende boliger. Den nye bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk helhetsvirkning. Volum, materialer, detaljer og farger skal bidra til å gi en god estetisk utforming. Det skal også være variasjon mellom nærliggende boligtyper med tanke på utforming, fargesetting eller materialbruk slik at hvert hjem får en egen identitet. Skjemmende skjæringer og fyllinger skal unngås.

Dokumenter:

Høringsuttalelse/Innspill:

Høringsfrist:

  • 03. juni 2022.

Spørsmål:

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30