Øvre Badstuvegen - vedtatt reguleringsplan

Reguleringsplan øvre badstuvegen, Planid 202003  - detaljregulering for Øvre Badstuvegen – melding om vedtak    

Kommunestyret i Kongsvinger vedtok i møte 06.10.2022, KS – 077/22, reguleringsplan 202003 «Detaljregulering for Øvre Badstuvegen», med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Planen er en detaljregulering.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse i form av ene- og tomannsboliger. Det planlegges 9 eneboligtomter og 6 enebolig- eller tomannsboligtomter. Det opparbeides også lekeplass langs Øvre Badstuvegen og eksisterende stiforbindelse fra Øvre Badstuvegen til turområdene utenfor byen ivaretas.

Planområdet er på ca. 18 daa og ligger nesten innerst i blindvegen Øvre Badstuvegen. Eiendommer som ligger innenfor planavgrensningen er gnr./bnr. 31/15 (boligområdet), deler av gnr./bnr. 31/36 og del av 31/68 (Øvre Badstuvegen), samt mindre del av 31/111, 31/117, 31/118, 31/119, 31/149, 31/150, 31/151, 31/152, 31/153, 31/154.

For å skape et godt boligområde og dempe nær- og fjernvirkning, skal det velges boligtyper som er tilpasset terrengets eksisterende form og omkringliggende boliger. I skrått terreng skal boliger derfor ha sokkeletasje som tilpasser seg terrenget og skjemmende skjæringer og fyllinger skal unngås. Garasjer skal også tilpasses bolighuset i utforming, materialbruk og farger.

Siden området er hellende er universell utforming utfordrende, det er gjort en gjennomgang av hver enkelt tomt og minimum 30 % av boligene skal tilrettelegges med tilgjengelig boenhet hvor gangatkomst fra biloppstillings-plass/garasje til boligens inngangsparti ikke skal være brattere enn 1:20.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28. Klagefrist settes til 9. desember 2022.

Eventuell klage sendes fortrinnsvis via arealplaner.no alternativt på e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER