Solbakken - sluttbehandling

Reguleringsplan: Solbakken
Planid: 202002
Sak: 006/22

Kunngjøringsdato: 22.02.2022

  • Sluttbehandling

Beskrivelse:

Solbakken tilrettelegges som boligområde langsetter og mellom tre blindveger i forlengelse av utbyggingen i Gullbekkbakken. 25 eneboligtomter ligger i øvre vestre og midtre del av utbyggingsfeltet i Solbakken, mens en tomt for tomannsboliger og 2 tomter for konsentrert bebyggelse er lagt lengst sør. Sentralt i området i tilknytning til kollen tilrettelegges et område for aktivitet og lek. Gang/sykkelveg skal opparbeides i forlengelse av nederste blindveg og forbinder området med Bukkene bruses veg mot sentrum. G/s-veg følger dagens sti «Gullbekkstien», mens stien forbi Eventyrskogen mot Thoresheimvegen/Barkevegn forblir som i dag.

Beskrivelse av planområdet Solbakken ligger i den sørvestvendte lia i forlengelse av Gullbekkbakken, i området mellom Vardåsen i nord, Opset i øst og Langelandsfaret i sør. Området som består av ca 120 daa skog har bratt terreng både i nord og sør og dels i øst. Arealets mest sentrale deler ligger i en slak og sørvendt skråning. Skogen er variert; løvskog, deriblant edelløvskog, blandingsskog og granskog, deler av den med særlig stor naturverdi. Solbakken er i dag en viktig portal ut i marka, både sommer- og vinterstid. Her er mange små og minst to tydelige stier som går gjennom området.

Planområdet utgjør deler av gnr/bnr. 50/1, 50/2, 50/21 og 51/103, og eies av Kongsvinger kommune og privat eier.

Formål/hensikt:

Hensikten med planen er å legge til rette for boliger med tilhørende uteområder og infrastruktur, samt koble området med gang/sykkeveg mot sentrum, i tråd med kommuneplanen og Kongsvinger 2050. Forutsetninger fra kommuneplanen har vært å regulerer boligområdet (kommunaplanens B19) i sammenheng med grøntområdet (G155), samt ivareta kollen og stinettet i området. 

Plandokumenter:

Klage:

Vedtaket kan påklages ifølge plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra i dag.

Klagefrist: 15.03.2022

Spørsmål:

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30