Retningslinjer for kommunale tilskudd (prosjekter)

Her finner du søknadsskjemaet.

1. Hvem kan få tilskudd?

Tilskudd kan innvilges til lag/foreninger eller enkelt personer i Kongsvinger kommune. I unntakstilfelle kan det innvilges til lag/foreninger eller enkelt personer utenom Kongsvinger kommune, men hvor tiltaket da er klart rettet mot innbyggere i Kongsvinger kommune, eller hvor det er en klar profilering av Kongsvinger.

2. Hva kan det innvilges tilskudd til?

Det kan innvilges tilskudd til alle typer av fritids-, trivsels-, idrett- og kulturaktiviteter.
Tilskudd kan gis til prosjekter som oppfyller minst tre av kriteriene nedenfor. I vurderingen av den enkelte søknad skal det vektlegges i hvilken grad prosjektene oppfyller det enkelte kriterium. Prosjektene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Skaper/utvikler nye tiltak og aktiviteter innen nye områder
  • Skaper tilbud til barn og ungdom
  • Er et initiativ fra innbyggere
  • Skaper stor deltakelse
  • Profilerer Kongsvinger positivt
  • Delfinansieres gjennom ekstern finansiering, tilskudd og/eller egeninnsats
  • Det kommunale tilskuddet skal ikke overstige 50 % av kostnadssummen (inkludert egeninnsats). Det vil kun i spesielle tilfeller gis tilskudd i mer enn 3 år til samme prosjekt.
  • Det bevilges ikke tilskudd til ordinær drift av lag/foreninger innenfor ordningen.

3. Søknadsprosedyre

Søknadene fremmes på eget søknadsskjema, med søknadsfrist medio februar, 1. mai og 1. september. Du må være registrert i lag- og foreningsregisteret for å få din søknad behandlet.
Her finner du lag og foreningsregisteret.
Etter gjennomføring av prosjektet leveres kortfattet rapport med regnskap.

 

 4. Vedtaksmyndighet

Vedtaksmyndighet i saken delegeres til komite for næring, kultur og miljø.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER