Tilskudd til ikke-kommunale anlegg, på privat grunn

Hvem kan søke

Lag og foreninger som er registrert i Enhetsregisteret og har hovedadresse og
hovedaktivitet i Kongsvinger kommune kan søke om tilskudd.

Krav til virksomhet

Anlegg/lokaler som det søkes om tilskudd til drift/leie skal ligge i Kongsvinger
kommune.
Det ytes ikke tilskudd til leie for enkelt tiltak (dag/uke/måned). Det forutsettes at
virksomheten er hel eller halvårsvirksomhet.

Tilskuddsramme

Tilskuddet beregnes ut fra antall registrerte aktive medlemmer under 19 år pr. 31.12 året
før søknaden fremmes, og som er godkjent ved behandling av Årsmelding, og den
rammen som Kongsvinger kommunestyre stiller til disposisjon i budsjettet.
Der det er interkommunalt anlegg vil Kongsvinger kommunes andel være i forhold
til eiere/brukere fra Kongsvinger kommune.

Søk elektronisk her:

Behandling av søknader

Behandling av søknadene delegeres til rådmannen.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30