Tilskudd til utvikling av grender og tettsteder

Kongsvinger kommune har i budsjettet avsatt midler til grender og tettsteder utenom Kongsvinger sentrum. Tilskuddet skal stimulere til organisert arbeid for utvikling av tettsteder i Kongsvinger kommune.

en mann som hopper av glede med byggetegninger

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til utvikling av grender og tettsteder

1. Formål med tilskuddsmidlene

Kongsvinger kommune ønsker å stimulere til levende tettsteder og grender. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til realisering av verdiskapende tiltak i grender og tettsteder. Med grender og tettsteder menes bebygde områder i kommunen utenfor Kongsvingers bygrenser. Tiltakene skal bidra til økt trivsel og utvikling i kommunen.

2. Forhold som prioriteres

 • Utviklingsrettede tiltak som kommer store deler av innbyggerne til gode.
 • Tiltak som er rettet mot barn og unge.
 • Tiltak som er rettet mot eller er organisert for nye innbyggere.
 • Tiltak som på annen måte er i tråd med intensjonene i kommuneplanen.
 • Tiltak  som gjennom intensjon og målsetting vil bidra til et bærekraftig  miljø og en levende kultur.
 • Tiltak som fremmer folkehelse og begrenser utenforskap.
 • Tiltak som fremmer inkludering

Søknader knyttet til vedlikehold vil ikke bli prioritert, da midlene er utviklingsrettede. Tiltak som skal gis støtte forventes å være selvgående med tanke på fremtidig drift og vedlikehold.

3. Søknad om "etableringstilskudd"

Det kan søkes om et etableringstilskudd på kr. 15 000 til utviklingsselskap, velforening og grendelag for å etablere/utvikle organisasjon.

For å få utbetalt «etableringstilskudd» kreves følgende:

 • Organisasjonsnummer og bankkonto knyttet til organisasjonen.
 • Gjennomført etableringsmøte og valgt styre for inneværende år
 • Registrert medlem av Tilskuddsportalen
 • Utarbeidet budsjett med handlingsplan for kommende periode. 

4. Søknad om "tiltakspenger"

De som kan søke om tilskuddsmidler til tiltak er utviklingsselskap, velforeninger og grendelag i kommunens grender og tettsteder. Kriteriene gitt i punkt 3 må være oppfylt.

Tiltaksmidlene er rettet mot støtte til prosjekter, aktiviteter og arrangementer som styrker identitet, engasjement og tilhørighet i grenda eller tettstedet. Noen eksempler på slike kan være aktivitetsskapende tiltak, utviklingsprosjekter som aktivitetsanlegg, møteplasser, turstier etc.

Flerårige prosjekt kan i spesielle tilfeller få innvilget støtte for inntil 3 år ved førstegang behandling av søknaden.

Tilskuddet kan brukes som medfinansiering i prosjekter som søker fylkeskommunale eller statlig tilskudd. Denne type søknader vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd.

Følgende krav stilles til søknaden om tiltakspenger:

 • Kortfattet prosjektbeskrivelse
 • Framdriftsplan
 • Kostnads- og finansieringsplan (utgifter, inntekter, egeninnsats, vedlikehold)
 • Forklaring på hvordan drifts- og vedlikeholdsbehovet er tenkt ivaretatt
 • I søknaden skal det opplyses om det er mottat eller søkt om støtte fra andre finansieringskilder.
 • Det bevilges kun tilskudd opp til 50% av prosjektets totale kostnadsrammer
 • Egeninnsats kan beregnes ved dugnadstimer, med inntil 250 kroner pr.time. Dugnad skal dokumenteres i regnskap (tid, sted og antall personer)

5. Søknadsprosedyre

 1. For å søke tilskudd til utvikling av grender og tettsteder må ditt lag, forening eller organisasjon være tilknyttet Tilskuddsportalen.
 2. Her kan du registrere deg og lese mer om Tilskuddsportalen.
 3. Søknadene fremmes på eget digitalt søknadsskjema.
 4. Søknadsfrister for tilskudd til utvikling av grender og tettsteder vil oppdateres på Tilskuddsportalen.
 5. Etter gjennomføring av prosjektet leveres kortfattet rapport med regnskap på eget digitalt skjema.
 • Søknadsfrister: 15. februar og 1. juni

6. Vedtaksmyndighet

Vedtaksmyndighet i saken er delegeres til kommunedirektøren for tilskudd inntil kr. 50.000. For tilskudd ut over dette beløp er formannskapet vedtaksmyndighet, etter innstilling fra komité for Miljø- og samfunnsutvikling.

Søk elektronisk her

Søknadsfrister

For å søke tilskudd til utvikling av grender og tettsteder må ditt lag, forening eller organisasjon være tilknyttet Tilskuddsportalen.

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER