Endringene er i hovedsak at gnr/bnr 28/94 endres fra bolig til forretning. Byggegrense justeres til 12,5 meter senterlinje veg og 2m mot nabo i vest og 4 meter i sør. Eidskogvegen reguleres lik dagens situasjon og fortau flyttes etter. Det er regulert inn fortau langs Rastavegen. Det er gjort endring av bestemmelsene, med blant annet utnyttelsesgrad og maks byggehøyde samt rekkefølgebestemmelser for ferdigstillelse av infrastruktur og uteanlegg som også innbefatter fortau.

Vedtaket er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28.

Klagefrist settes til 6. januar 2024.

”Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak” kan fås ved henvendelse til kommunen.

 Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

  • Plandokumentene finner du her arealplaner.no.
    • Gå til fanen «PLANBEHANDLINGER», klikk på detaljer for «Kunngjøring endelig vedtatt plan» så vil alle aktuelle dokumenter komme opp.

Eventuell klage sendes på e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.