Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av boligbebyggelse med frittliggende og/eller konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende areal, benevnes som B45 i kommuneplanens arealdel (KPA), i et sentralt og attraktivt boligområde i Kongsvinger kommune. Planområdet utgjør ca. 97,2 daa og plangrensen følger hensiktsmessige formål- og plangrenser i tilgrensende planer.

Reguleringen vil tilrettelegge for et nytt boligområde med ca. 100 eneboliger/rekkehus, og blir en naturlig utvidelse av et allerede godt etablert boligområde som er sentralt lokalisert sør for Glomma. Det er planlagt adkomstveger fra Utsiktsvegen i vest. Fremtidig arealformål for reguleringsplanen tenkes å være frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, lekeareal, turveg, kjøreveg, renovasjon og gang- og sykkelveg.

Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning, jf. plan- og bygningsloven § 4.2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredning. Konsekvensene av tiltaket skal uansett belyses grundig i planprosessen.

Saksdokumenter, merknader og innspill