VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING OG FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE FOR FELT 43B OG 7606B, GBNR 29/12, 29/13, 29/98 m.fl.

  • Frist for uttalelser: 17.11.2023

Arkivsak. Digerud Øvre, GBNR 29/12 mfl., Plan ID. 202301
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Puttara i Kongsvinger kommune. Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale i henhold til pbl. §§ 17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2).

PLANOMRÅDET

Planområdet er vist på kartet og har størrelse på ca. 54 daa. Planområdet består av eiendommene GNR./BNR. 29/11, 29/13, 29/98, 29/44, 29/47, 28/188, 29/333, 29/486, 29/468, 29/471, 29/455, 29/469, 29/472, 29/454, 29/456 samt deler av 29/12, 29/9, 29/480, 29/411, 29/411, 29/410, 72/169.

Avgrensningen tar eksisterende reguleringsplan 7609MVE1 – Digerudvegen/Utsiktsvegen MVE1, samt felt B43 fra kommuneplanens arealdel. Deler av tilstøtende veier (Marthas vei, Mauds veg og Sverres gate), samt fylkesvei 2026 - Utsiktsvegen er tatt med for å tilrettelegge for trygge veier for myke trafikanter, samt sikre adkomster. I tillegg tas det med tilstøtende eiendommer, slik at man får fleksibilitet for etablering av veier og infrastruktur. Adkomst planlegges fra Utsiktsvegen i vest for det som tilsvarer dagens felt B43, og fra Marthas veg i nordøst for felt 7606 B.

FORMÅL MED DETALJREGULERING

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende boligbebyggelse i form av eneboliger og tomannsboliger, samt konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus. Det planlegges 5 tomannsboliger med innkjørsel fra Marthas vei, og ca. 4 – 8 eneboliger og 52 rekkehus med innkjørsel fra Utsiktsveien. Forslaget skal tilstrebes å være i overenstemmelse med overordnede kommunale planer.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Sydre del av området er definert som felt 43B i kommuneplanens arealdel og er avsatt til framtidig boligbebyggelse. Følgende bestemmelse knyttet til feltet er (jf. nummerering i kommuneplan): 13 Boligtetthet i arealformål boligbebyggelse og kombinert bebyggelse og anleggsformål Områdene skal bygges ut med både konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende eneboliger. Andel av frittliggende eneboliger skal ikke utgjøre mer enn 20% av antall boenheter og eneboligtomter skal ikke være større enn 800 m². Resterende tomter som skal tas med i detaljregulering ligger i kommuneplanen som nåværende boligbebyggelse. For planområdet gjelder følgende hensynssoner: - 370 Høyspenningsanlegg (inkludert høyspentkabler) - 320 Flomfare Som det fremgår av utsnittet over, omfatter forslaget deler av hensynssone høyspenningsanlegg og hensynssone flom. Hensynssonen for høyspent er ikke lenger av betydning for planarbeidet da denne er i senere tid fjernet. Siden planområdet berør hensynssone for flom, forutsettes det at krav om eventuelle sikringstiltak ivaretas i det videre planarbeidet.

GJELDENDE PLANER

Nordre del er regulert til boligbebyggelse i gjeldende plan: 7606B – Digerud Nedre felt B, ikrafttredelsesdato 02.07.1982. Gjeldende regulering tillater 1 bolig med maks. 2 leiligheter per tomt (5 tomter).

TILTAKSHAVER OG PLANKONSULENT

Tiltakshaver er B4 Utvikling AS v/ Øivind Haugaard (mob. 90691104, e-post: oh@sannland.no). Sweco Architects ved Aleksandra Fredrikke Widuto er fagkyndig plankonsulent.
Detaljreguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

MERKNADER TIL OPPSTARTSVARSELET

Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt innen 17.11.2023, til utførende konsulent:
Sweco Architects v/ Aleksandra Fredrikke Widuto
Osterhaus gate 27, 0183 Oslo
Tlf.: 922 91 977
Epost: aleksandra.widuto@sweco.no

Kopi sendes til: Kongsvinger kommune via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller i brev til: Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Merknader til oppstart av forhandling om utbyggingsavtale sendes til Kongsvinger kommune via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til:
Kongsvinger kommune, areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

VIDERE SAKSGANG:

Innkomne merknader blir samlet og kommentert av fagkyndig plankonsulent. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.
Etter at merknadsfristen er ute, vil planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Kongsvinger kommune for saksbehandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.