Kriminalitetsforebyggende arbeid (SLT)

Her finner du informasjon om hvordan Kongsvinger kommune og Kongsvinger politistasjon samarbeider om forebygging av kriminalitet.

Bildet viser fem personer som samarbeider over et bord.

Hva er SLT?

SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (KFK) er underlagt Justis- og beredskaps-departementet, og gir føringer for og godkjenning av organiseringen av kommunenes forebyggende arbeid i en SLT- modell.

SLT-modellen er en samordningsmodell som benyttes av om lag 200 kommuner. Mer informasjon finnes på hjemmesiden til kompetansesenter for kriminilatitetsforebygging.

Hvorfor kriminalitetsforebyggende arbeid?

Kriminalitetsforebyggende arbeid handler om å være i forkant av kriminalitet, og fremme trygge lokalmiljø. For å forebygge og redusere kriminalitet blant ungdom og unge voksne i Kongsvinger kreves det at både kommune, fylkeskommune, stat, næringsliv og frivillige involveres.

Hvordan gjør vi det?

Kongsvinger politistasjon og kommunen er hovedaktører i SLT-modellen. SLT–modellen skal fange opp bekymringsfulle trender, samordne tiltak og ressurser på tvers av etater, og sikre unge et koordinert tilbud for å forhindre kriminalitet. Arbeid igangsettes gjennom Politirådet, SLT-koordinator og utøvende nivå.

Politirådet som styringsgruppe for SLT-modellen

Politirådet i Kongsvinger er styringsgruppe for SLT-modellen ledet av ordfører. Alle saker som er strategisk viktige for samspillet mellom kommune og politi behandles i politirådet. Politirådet har ikke individsaker. Politirådet møtes minimum 4 ganger i året.

Disse er i politirådet:

Politi, Ordfører, kommuneledelse og SLT-koordinator. Andre aktører inviteres etter behov.

SLT – koordinerende gruppe

Den praktiske koordineringen av SLT, ledes av SLT-koordinator. Det skal dele status og utfordringer, systematisere og koordinere tiltak, prioritere, starte nye tiltak og evaluere. Gruppens deltagere kan fatte beslutninger og sette inn ressurser.
Disse er i SLT- koordinerende gruppe:
Enhetsledere innen forebyggende tjenester, helse, oppvekst, barnevern, kultur, rus og psykisk helse, NAV, representant fra fylkeskommunen innen oppvekst og politiet.

SLT - Utøvende nivå

Dette nivået i SLT-modellen står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. SLT-koordinator deltar på alle de tre nivåene i modellen, tar initiativ og inspirerer til samarbeid og sørger for at hver enkelt tar sin del av ansvaret for den kriminalitetsforebyggende innsatsen i lokalsamfunnet.

SLT-koordinator.

SLT-koordinator er pådriver i SLT-modellen på alle nivåer. SLT-modellen handler om å legge til rette for samarbeid mellom alle aktører som er involvert i det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Målgruppe

 • Unge som er utsatt for miljøer med rus, vold og kriminalitet.
 • SLT-modellen i Kongsvinger har utvidet målgruppe innen områdene forebygge voldelig ekstremisme, trygt uteliv og bekjempelse av kriminelle MC-gjenger.
 • Ansatte i politiet, fylkeskommunen og Kongsvinger kommune, samt andre aktører som arbeider med unge.

Innsatsområder

 • Generelt kriminalitetsforebyggende arbeid 
 • Forebygging av organisert kriminalitet. Kongsvinger kommune har nulltoleranse i forhold til 1 % kriminelle MC - klubber. Kommunestyrevedtak 004/14 - 13.februar 2014.
 • Barn og ungdomskriminalitet 
 • Avdekke rus/doping/kriminalitet hos ungdom og unge voksne 
 • Arbeidslivskriminalitet 
 • Salgs – og skjenkebestemmelser herunder oppfølgning av samarbeidet "Trygg by" og vold i det offentlige rom 
 • Trafikksikkerhetsspørsmål
 • Tett samarbeid mot Kongsvinger ungdomsskole(KUSK)
 • Sørge fortløpende for smidige løsninger, og korte kommunikasjonslinjer på oppdukkede utfordringer

SLT-koordinator i Kongsvinger

Martin Skogrand
E-post: martin.skogrand@edu.kongsvinger.kommune.no
 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30