Miljø og klima

Kongsvinger kommune skal være klimanøytral i 2025 og det betyr at kommunen må redusere sine klimagassutslipp. Kongsvingersamfunnet skal være klimanøytralt i 2030. Økt behov for transport kan ikke løses med mer biltrafikk. Planlegging av boliger, samferdsel, kollektivtransport og næringsutvikling skal sees i sammenheng.

Bildet viser et grønt blad som symboliserer miljø

Samordnet areal og transportplanlegging

Kongsvinger 2050 legger opp til en utvikling av Kongsvinger by som skal være klimavennlig og skal gi en attraktiv by for kommunens innbyggere og en by med tiltrekningskraft for arbeidsgivere og innflyttere. Kongsvinger skal i framtiden være en smart by der folk i alle aldre velger i større grad enn i dag å gå eller sykle og på den måten bidra til at byen blir både mer levende og klimavennlig. 

Naturmangfold

Naturmangfoldloven skal bidra til at vi tar vare på naturen og at bruken av naturen skjer på en bærekraftig måte. Naturmangfoldloven omfatter all natur og skal følges av alle som fatter beslutninger med konsekvenser for naturen. Loven regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for prioriterte arter.

Landbruket og matproduksjon

Miljødirektoratet forutsetter at landbruket og matproduksjonen blir mer miljøvennlig og de påpeker at den største utfordringen vil være at befolkningen må endre kostholdet sitt og spise litt mindre kjøtt. 

Klimasmart landbruk

Kongsvinger kommune ønsker å igangsette arbeidet med å implementere «klimasmart landbruk», hvor det skal samarbeide med Åsnes og Våler om:

 • Mindre transport
 • Riktig gjødsling
 • Riktig sprøyting
 • Tiltak mot avrenning
 • Økt avling/daa
 • Utnytte ny teknologi

Regional miljø- og klimastrategi

6. september 2018 vedtok kommunestyret i Kongsvinger kommune en regional miljø- og klimastrategi. (PDF, 2MB) (PDF, 2MB)Vedtatt strategi betyr at kommunen skal bygge opp under følgende fire områder:

 • Kongsvingerregionen skal bidra til miljøvennlig infrastruktur, transport og logistikk på vegne av Norge og Europa
 • Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av høgskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdiskaping basert på økt bruk av regionale ressurser
 • Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by- og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig
 • Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer

Hva er klimanøytral kommunedrift?

Klimanøytral kommunedrift betyr at kommunen må etablere et årlig klimagassregnskap. Det må lages kortsiktige og langsiktige planer for reduksjon av utslipp. Hvis ikke kommunen kan tilfredsstille krav om klimanøytralitet må kommunen kjøpe FN-godkjente klimakvoter for restutslippene.
FN har utgitt retningslinjer for klimanøytralitet. Forbrukertilsynet har laget veiledning for hvem som kan kalle seg klimanøytral i Norge.
I løpet av 2019 bli det utarbeidet klimaregnskap for alle kommuner i Hedmark. Det vil hjelpe kommunen til å identifisere ethvert utslipp som kan reduseres. 

Kommunens handlingsplan for miljø og klima for 2019

8. november 2018 vedtok kommunestyret i Kongsvinger kommune handlingsplan for miljø og klima for 2019. (PDF, 11MB)

Grønnere innkjøp

Det koster lite å stille grønnere krav viser en rapport fra Difi og Miljødirektoratet. Kongsvinger kommune ønsker å få på plass en innkjøpsordning som sikre miljøgevinster ved å stille strengere klimakrav til leverandører og seg selv.

Bærekraftsnettverk

Bærekraftsnettverket ble opprettet i forbindelse med et felles formannskapsmøte i regionen i 2017 hvor de 6 ordførerne tok oppfordringen fra lederen i 7sterke om å etablere et nettverk som skal gjøre at regionen skal bli en grønn drivkraft, og at regionen skal ta posisjon som Norges grønne hjerte.
Nettverket består av styreleder i 7 sterke, leder av Klosser Innovasjon, leder av Regionrådet, en ordfører, to rådgivere fra kommunene, representant fra høgskolesenteret, Maarud as og GIR.

Grønnere transport

I Kongsvinger kommer store deler av klimagassutslippene fra veitrafikk. Kommunen jobber aktivt for at flere skal velge miljøvennlig transport.

Sykkelbyen Kongsvinger

Kongsvinger kommune arbeider sammen med samarbeidspartnere med å legge til rette for at gående og syklende får trygge gater og forbindelser. Prosjekter som ny gang- og sykkelforbindelse over Glomma fra stasjonsområdet, avklare framtidig bruk for Kongsvinger bru, kartlegge og etablere manglende lenker og snarveger i byen er prosjekter som med stor sannsynlighet vil gjøre det enklere å bruke sykkelen.
I Hedmark er det fire sykkelbyer: Kongsvinger, Elverum, Hamar og Brumunddal. Alle sykkelbyene mottar tilskudd fra fylkeskommunen gjennom handlingsprogram for fylkesveger 2018 – 2021 (23). Kongsvinger mottar kr. 500 000 i året og har i tillegg årlige bevilgninger for å gjennomføre tiltak som forbedrer sykkeltilbudet i byen..
Kommunen har en vedtatt plan for et hovedsykkelvegnett for sykkel, som er under revidering.

Bli glad i å sykle

Kongsvinger har en utfordrende topografi som kan føre til at mange kvier seg for å sykle. Kongsvinger kommune ønsker å teste bruk av el-sykkel i arbeidet med få flere til å sykle til/fra jobb og i tjeneste. Ideen går ut på å låne ut el-sykler til personer som ønsker å forplikte seg til å sykle til og fra jobb et helt år og i tjeneste hvis de har en jobb som dette er mulig. Det er også ønskelig å knytte til seg det lokale næringsliv slik at de også kan melde på sin bedrift for å teste ut syklene. Målet er å øke andel syklende hele året og dermed øke folkehelsen både for den som sykler og for innbyggerne generelt i tillegg til den miljøgevinst det gir.

 • gjennom reduksjon i klimagassutslipp som gir bedre luftkvalitet og livskvalitet
 • gjennom økt fysisk aktivitet som gir bedre helse og livskvalitet
 • gjennom reduksjon av støy som gir bedre livskvalitet I tillegg til økt folkehelse kan testordningen føre til et bedre bymiljø gjennom at flere "kvitter" seg med bilen sin eller reduserer antall biler per husstand. Som igjen vil bedre luft- og miljøkvaliteten, samtidig som færre biler vil frigjøre p-plasser som igjen kan benyttes til andre klimavennlige formål.

Kongsvinger har anskaffet 10 el-sykler som er lånt ut til 7 kommuneansatte som har forpliktet seg til å sykle hver dag til og fra jobb og i jobben der det er mulig. 1 sykkel skal Radio Glåmdalen benytte og så blir det to sykler som innbyggere skal få benytt. Desember 2019 er det klart for nye 10 testpersoner. 

Legge til rette og måling av resultater

Det er ønskelig å skilte ruter for gående og syklende, etablere elektronisk tellepunkt for sykkel og gående, etablere sykkelparkering ved sentrale målepunkt.

Ladestasjoner for elbil

Kommunen har bidratt til at det er etablert hurtigladestasjon for elbil på Langeland og semihurtige ladestasjoner for elbiler i sentrum. I tillegg er det etablert en del private ladestasjoner, deriblant ytterligere to hurtigladestasjoner.

Kollektivtrafikk

Kongsvinger kommune samarbeider med Hedmark trafikk med å få på plass robuste og gode bybusslinjer som sikrer økt frekvens og større grad av pendellinjer.

Grønnere energiforbruk

En viss prosentandel av klimautslippene i Kongsvinger kommer fra energi i bygninger, såkalt stasjonær energi. I boliger, kontorbygg, skoler, sykehus og andre bygninger trengs mye energi, både til oppvarming og kjøling, og for at lyset og alle de elektriske apparatene skal virke. Det er derfor en god idé å iverksette tiltak som reduserer energibruken. 

Oppvarming og strømbruk

Det statlige selskapet Enova gir både veiledning og støtte for å finne gode energiløsninger til boliger. Der kan du få råd om energitiltak for ditt hus og lese mer om støtteordningen.
Visste du at det allerede i 2015 ble installert mer enn 500.000 solcellepanel hver dag? Og bare i Kina ble det montert to vindturbiner hver time. Dersom vekstraten fortsetter og fortrenger fossil-drevet strøm og transport, kan vi nå målet om grønnere energibruk.

Forbud mot oljefyring i 2020. Få hjelp til alternativer

I juni 2017 ble oljefyringsforbudet vedtatt av regjeringen. På nettsiden www.oljefri.no kan du som har olje- eller parafinfyring få tips og hjelp. Der er det også informasjon om økonomiske støtteordninger for de som ønsker å gå over til mer miljøvennlige alternativer. Kommunen har de siste årene erstattet oljefyring som oppvarmingsmetode i sine bygg. Det siste anlegget blir erstattet i løpet av 2019. I byen er de fleste kommunale bygg koblet på fjernvarme. 

Grønnere forbruk og mer gjenbruk

Økt forbruk bidrar til at avfallsmengdene vokser. Samtidig gjenvinnes mer avfall enn noen gang, og utslippene fra avfallsbehandlingen går ned. Den totale avfallsmengden i Norge har imidlertid vokst med nesten 40 prosent siden 1995, og totalt ble det kastet nesten 10 millioner tonn avfall i 2011.
I årene framover må vi både redusere veksten i avfallsmengdene og øke andelen som går til materialgjenvinning og biologisk behandling.

BUA

I Kongsvinger arbeides det for å få til en permanent drift av BUA, som er et biblioteket for sports- og fritidsutstyr. BUA er et samarbeidsprosjekt mellom innbyggerne i Kongsvinger, Kongsvinger kommune og næringslivet.

Ressurshåndtering og Kildesortering

Les mer om dette på Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap - GIR

Klimatilpasning

Hvordan unngå store skadekostnader ved å være føre-var, og iverksette tiltak mot:

 • Mer overvann som skapes av episoder med kraftig nedbør
 • Flere og større regnflommer
 • Kraftig nedbør som vil kunne øke hyppigheten av skred i bratt terreng (steinsprang og steinskred, jord-, flom- og sørpeskred). I områder med kvikkleire kan økt erosjon som følge av ekstrem nedbør og mer flom i elver og bekker, utløse flere kvikkleireskred.
 • Hyppighet av sterk vind, men usikkerheten i framskrivingene er stor.

Kilde: Klimaprofil Hedmark

Klimatilpasning koster, men det kan lønne seg

Kongsvinger kommune ønsker å være føre- var og vil i årene fremover gjennomføre ulike klimatilpasningstiltak som gir samfunnsøkonomisk gevinst.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30