Regnskapsresultat 2021 (presentasjon)

Meget godt regnskapsresutat for 2021

Kommunen har nå avlagt regnskap for 2021. Alle ansatte, tillitsvalgte og ledere har gjort en kjempeinnsats i nok et krevende pandemiår, samtidig har kommunen holdt seg innenfor de økonomiske rammebetingelsene. Det har vært et nøkternt forbruk og god økonomisk kontroll igjennom året. Det har også vært en god og tillitsskapende dialog med de folkevalgte.

Kommunen har for 2021 gått med et mindreforbruk på 37 millioner kroner, hovedårsak er:

  1. Merinntekter skatt og rammetilskudd
  2. Mindreforbruk på kommunalområder.

Kommunen har fått et netto driftsresultat på i underkant av 116 millioner kroner. Kommuneregnskap er komplekst og inneholder mange forhold kommunen ikke kan påvirke. Resultatet virker veldig høyt, men det er viktig å se på hovedinnholdet i netto driftsresultatet, som er som følger:

  • Netto avsetning bundne fond: 28 millioner kroner – penger vi mottar til et bestemt formål.
  • Netto inntektsført premieavvik pensjon: 40 millioner kroner  ​- teknisk inntektsføring uten penger (skal utgiftsføres de neste årene).
  • Økt skatt/rammetilskudd: 25 ​millioner kroner – økt skattevekst i landet mottar på slutten av året og starten på 2022.
  • Mindreforbruk kommunalområdene: 23 millioner kroner – god budsjettkontroll.

Kommunen er i en god posisjon, men det er fortsatt behov for omstilling og utvikling

I det videre arbeidet kommer organisasjonen til å ha et særlig fokus på regnskapsresultatet for kommunalområdene som viser et mindreforbruk på 23 millioner kroner. Her skal det evalueres hvor mye som kan tas med videre av varige utgiftsreduksjoner eller økte inntekter. Dette gjøres i utarbeidelsen av årsrapporten. Resultatet medfører at kommunen får avsatt ytterligere midler til disposisjonfondet til bruk til fremtidig investeringer, totalt 74 millioner kroner  inkludert 40 millioner kroner inntektsført premieavvik pensjon. Mindreforbruk og netto driftsresultatet vil ikke endre pågående omstillingsprosesser, men vil være et godt bidrag inn for å møte investeringsbehovet i forbindelse med endringer i befolkningen med økt antall eldre.

Oppsummert skal kommunen være stolt av et meget godt resultat. Kommunebarometeret viser at kommunen også leverer tjenester med høy kvalitet. Like fullt fortsetter arbeidet med omstilling for å finne de beste og mest effektive løsningene for fremtidens tjenester for innbyggerne i vår kommune. 

Pressekonferanse tirsdag 23. februar

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER