Skogbruk

Her kan du finne nyttige opplysninger om forvaltning av landbrukseiendom – både praktisk og økonomisk.

skogbruk

Hvorfor har vi Skogfond?

Du har som skogeier en plikt til å avsette midler til et skogfond. Dette fungerer som en tvungen fondsavsetning slik at skogeieren selv kan bruke de midler som er avsatt til senere investeringer på egen eiendom. Ordningen er opprettet for å sikre finansiering av bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Kan jeg få penger fra Skogfondet?

Skogeieren kan få pengene utbetalt når det er gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Ved utbetaling oppnås delvis skattefritak, med unntak av utbetaling til dekning av merverdiavgift.

Hva kan Skogfondsmidler brukes til?

 • all skogkultur (planting, suppleringsplanting, markberedning, såing, ungskogpleie, sprøyting, kunstig kvisting, forhåndsrydding, grøfterensk, suppleringsgrøfting og gjødsling)
 • underskudd ved tynningsdrift
 • etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • vegvedlikehold av skogsbilveger
 • merverdiavgift
 • skogbruksplan
 • skogforsikring
 • grensearbeid i utmark
 • kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk mv.)
 • miljøtiltak
 • bioenergitiltak

Hvilke kriterier må oppfylles for å få utbetalt Skogfondsmidler?

For at skogfondsmidler skal kunne utbetales, må du ha foretatt investeringer i egen skog. De investeringer og tiltak som skogfondet skal brukes til, må være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige, og må ikke være i strid med skogbrukslovens formål og bestemmelser, eller med bestemmelser i forskrifter.

Hvordan søke om Skogfondsmidler?

 1. For å søke trenger du kvitteringer og fakturaer for å bekrefte utgiftene du ønsker dekket. Her finner du registreringsskjema for Skogfond. (JPG, 77KB)
 2. Søknad sendes gjennom Altinn. Søknadsskjemaet finner du her.

Hvordan søker jeg om midler til vegvedlikehold?

 1. Søknad for registrering av eget arbeid og forhåndsgodkjenning av vegvedlikehold 4 kr/m finner du her. (JPG, 61KB)
 2. Søknader behandles fortløpende, men spesifisert krav skal sendes oss senest ett år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble gjennomført. 
 3. Vi har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette med informasjon om når saken antas være ferdig behandlet. 

Søke tilskudd til næring- og miljøtiltak i skogbruket?

Formålet med tilskudd til næring- og miljøtiltak i skogbruket er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. 
Du finner mer informasjon om de aktuelle tiltak og søknadsskjemaer på Lanbruksdirektoratet sine sider her.
 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30