Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Opplæring for flyktninger

Introduksjonsprogrammet i Kongsvinger kommune

Introduksjonsloven

Introduksjonsloven ble innført 01.09.2004 for alle landets kommuner, og er ett toårig kvalifiseringsprogram for nyankomne flyktninger som skal inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap-opplæring og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet.

Programmet kan utvides til inntil tre år hvis det er begrunnet som hensiktsmessig i deltakerens individuelle plan.

Tilrettelagt introduksjonsprogram

Introduksjonsloven pålegger kommunene en plikt til å tilrettelegge introduksjonsprogrammet slik at deltakeren får den grunnleggende kvalifisering som er nødvendig for å nå sitt mål om å være konkurransedyktig i arbeidslivet og å være økonomisk uavhengig.

Rett og plikt

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet gjelder nyankommet utlending mellom 18 og 55 år, jfr. § 2 i introduksjonsloven, som blir bosatt i henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen.

Språkbasisbank

Kongsvinger kommune benytter blant annet språkpraksisbank i kvalifiseringen. Det vil si at de ulike enheter i kommunen tar imot introduksjonsdeltakere i språkpraksis som en del av norskopplæringen for å gi grunnleggende kjennskap til norsk arbeidslivs både skrevne og uskrevne regler. Introduksjonsloven vektlegger tett samarbeid med andre aktører, som NAV.

Individuelle planer

Introduksjonsprogrammet er et program som er basert på individuelle planer. Deltakerne har ulike program og forskjellig opplegg, alt ettersom hva som er den enkeltes individuelle målsetting. For fulltidsprogram utbetales introduksjonstøtte, jfr. folketrygdens 2g. Flesteparten av introduksjonsdeltakerne som etter hvert har blitt ferdig med programmet, er nå i arbeid eller utdanning.

Tilleggslov i introduksjonsloven

Fra 01.09.2005 vedtok Stortinget en ny tilleggslov til obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. De nye reglene kalles ”Rett og plikt” til opplæring i norsk og samfunnsfag. Med plikt til norskopplæring menes at man må gjennomføre 300 timer for å kunne få bosettingstillatelse, og for å kunne søke om norsk statsborgerskap. Med rett menes at opplæringen er gratis.

De som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag er: (jfr. §17, jfr. den individuelle tillatelsen som danner grunnlag for bosettingstillatelse):

  • Personer med asylstatus, herunder overføringsflyktninger
  • Personer med opphold på humanitert  grunnlag
  • Personer med kollektiv beskyttelse og familiegjenforente med disse
  • Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere

De som omfattes av plikt til 300 timer opplæring, uten rett til gratis opplæring:

  • Innvandrere mellom 16 og 55 år som har fått en oppholds- eller arbeidstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse
  • Arbeidsinnvandrere utenfor EFTA/EØS regelverket
  • Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforente med disse

De som har rett og plikt til opplæring må ta de første 300 timene innen 3 år.
Kommunen vurderer, på bakgrunn av søknad fra deltaker og begrunnelse fra voksenopplæringssenteret, om personer med rett til norskopplæring har behov for mer enn 300 timers opplæring. Kommunen kan tildele inntil 2700 timer. For de med rett og plikt er også denne behovsprøvede opplæringen gratis. All gratis opplæring må være fullført innen 5 år fra første oppholdstillatelse (etter 01.09.2005)

Oda Øverbye     
Primærkontakt/introansvarlig  
Kongsvinger kommune

Ellen K. Haugerud
Programrådgiver – intro
GIV

Sist oppdatert: 22.09.2008 13:08
Tekst: Oda Øverbye
Foto: 
Topp