Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Byggesakforskriften

Endringer i Byggesaksforskriften fra 1. juli

De annonserte forenklingene i Byggesaksforskriften trer i kraft 1. juli 2015. Endringene kommer i § 4-1 "Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse".

 

Nye tiltak som er fritatt omfatter:

Frittliggende bygning inntil 50 m2 BRA eller BYA

Oppsetting av slike bygg forutsetter:

 • Eiendommen er bebygd fra før
 • Bygningen skal ikke benyttes til beboelse
 • Mønehøyde kan ikke overstige 4 m, gesimshøyde 3 m
 • Kun 1 etasje, kan ikke underbygges med kjeller
 • Bygningen plasseres minimum 1 m fra nabogrense og minimum 1 m fra annen bygning på eiendommen
 • Hvis tiltaket plasseres nærmere ledninger enn 4 meter, må det innhentes samtykke fra GIVAS, e-post adr.: post@givas.no
 • Ikke i strid med veglovas bestemmelser (frisikt, avstand)
 • Ikke i strid med jernbanelovens § 10 (30 m)
 • Samsvar med pbl og reguleringsplan/kommuneplan (utnyttelsesgrad, byggegrense, minste uteoppholdsareal, p-plasser, snuplass på egen grunn)

Ikke krav om nabovarsel, eventuelle nabokonflikter løses privatrettslig. Vi anbefaler at naboen informeres på forhånd om bygging.

NB! Når bygget er ferdig: Gi beskjed til kommunen når bygget er ferdig slik at bygningen blir tegnet inn i kommunens kartdata. Det gjør du ved å fylle ut skjemaet under samt legge ved ett målsatt situasjonskart. Situasjonskartet kan du skrive ut fra kommunens kartløsning, følg link under.

 

Tilbygg inntil 15 m2 BRA eller BYA

Tilbygg forutsetter:

 • Ikke rom for varig opphold eller beboelse (balkong, terrasse, takoverbygg, bod)
 • Samsvar med pbl og reguleringsplan/kommuneplan (utnyttelsesgrad, byggegrense, minste uteoppholdsareal, p-plasser, snuplass på egen grunn)
 • Tilbygget plasseres minimum 4 meter fra nabogrense.
 • Hvis tiltaket plasseres nærmere ledninger enn 4 meter, må det innhentes samtykke fra GIVAS.
 • kke i strid med veglovas bestemmelser (frisikt, avstand)
 • Ikke i strid med jernbanelovens § 10 (30 m)
 • Ferdigmelding om tiltaket og plasseringen slik at kart- og matrikkeldata kan oppdateres

NB! Når tilbygget er ferdig: Gi beskjed til kommunen når tilbygget er ferdig slik at bygningen blir tegnet inn i kommunens kartdata. Det gjør du ved å fylle ut skjemaet under samt legge ved ett målsatt situasjonskart. Situasjonskartet kan du skrive ut fra kommunens kartløsning, følg link under.

 

Øvrige tiltak

Levegg

Hvis leveggen ligger minimum 1,0 m fra grensen til naboen, trenger du ikke søke om å sette den opp hvis den

 • er inntil 10,0 m lang
 • ikke på noe sted er over 1,8 m

 

Hvis leveggen ligger nærmere nabogrensen enn 1,0 meter eller i selve grensen, slipper du å søke hvis veggen

 • er inntil 5,0 m lang
 • ikke på noe sted er over 1,8 m

 

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse.

 

Antenner

Du trenger ikke søke om å sette opp

 • antennesystem med høyde på inntil 5,0 m
 • parabolantenne med diameter på inntil 1,2 m
 • panelantenne plassert på en vegg med høyde på inntil 2,0 m

 

Hvis du monterer flere antenner på flere separate festeanordninger, blir det sett på som flere antennesystemer, så da må du søke.

 

Viktig: Du må ikke plassere antennen slik at den er en fare for personsikkerheten, i henhold til krav til helse, miljø og sikkerhet i plan- og bygningsloven.

 

Mindre støttemur

Forstøtningsmur som ligger minst 1,0 meter fra nabogrensen, kan være inntil 1,0 m høy uten at du må søke. Ligger den minst 4, 0 meter fra nabogrensen, kan den være inntil 1,5 meter. Muren må ikke hindre sikten mot veien.

 

Mindre fylling eller planering av terreng

Mindre fyllinger og planering av terreng kan du bare sette i gang med, så lenge du følger kravene til sikkerhet i byggteknisk forskrift. Forutsetningen er at høydeforskjellen i forhold til det opprinnelige terrenget er inntil

 • 3 m i spredtbygd strøk
 • 1,5 m i tettbygd strøk
 • 0,5 m på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende med tett bebyggelse

 

Fyllingen eller planeringen må starte minst 1 meter fra nabogrensen.

 

Hva som anses som "mindre", avhenger blant annet av innvirkningen på omgivelsene. For eksempel må du være mer forsiktig i strandsoner og andre sårbare områder.

 

Veier og biloppstillingsplasser

Interne veier og biloppstillingsplasser som ligger minimum 1,0 meter fra grensen til naboen krever ingen søknad.

 Med intern vei menes adkomstvei til eiendommen eller vei mellom forskjellige bygg på eiendommen.

 

Midlertidige gjerder og anlegg som ikke skal stå lenger enn 2 måneder krever heller ikke noen søknad.

 

Reparasjoner

Du trenger ikke søke om å få reparere bygningstekniske installasjoner som for eksempel

 • ventilasjonsanlegg
 • vann- og avløpsinstallasjoner
 • brannvarslingsanlegg
 • heis

 

 Med reparasjon menes arbeid som er nødvendig for at installasjonen kan fungere som før.

 

Vi viser til mer informasjon på Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside:

http://www.dibk.no/no/Tema/bygg-uten-a-soke/

Når de nye reglene for byggesak trer i kraft 1. juli, kan den som skal bygge blant annet bruke 12 informasjonsblader fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) for å finne veiledning og informasjon. Arkene finner du her.

Informasjonsarkene gir en sammenstilling av byggereglene for ulike byggetiltak 

http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Nyheter-byggeregler/informasjon-om-de-nye-byggereglene/

Foreløpig veiledning:

http://www.dibk.no/globalassets/bygg-uten-a-soke/veiledning/forelopig-veiledning-til-endringene-i-byggesaksforskriften.pdf

Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket er i henhold til gjeldende planer og regelverk.

Sist oppdatert: 31.05.2018 10:17
Tekst: 
Foto: 
Topp