Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Eiendomsskatt

           Ny eiendomsskatt

I Kongsvinger kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen og bidrar til å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.

 

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med.

 

Nemnd

Det er valgt ei sakkyndig nemnd, takstnemnda, som har fastsatt takstverdiene, og ei ankenemnd, som skal behandle klager når det gjelder takst og utskriving av eiendomsskatt.

 

Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Eiendommens takst (eiendomsskattetakst) danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi pr 01.01.2015 slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2: ”Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.”

 

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår ta stilling til etter hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives. Skattesatsen for eiendomsskatten skal være mindre enn 7 promille av takstgrunnlaget. I Kongsvinger er satsen satt til 2,7 promille.

 

Eksempel på eiendomsskatt

For en boligeiendom som er taksert til 2.000.000 kroner vil eiendomsskatten bli:

Eiendomsskatt = 2.000.000 *  2,7 ‰ = 5.400 kroner.

Beløpet fordeles på to fakturaer/terminer.

 

Er eiendomsskattetakst og ligningsverdi det samme?

NB! Eiendomsskattetaksten må verken forveksles med skatteetatens formuesgrunnlag eller ligningsverdi som fremkommer på selvangivelsen.

 

Om grunnlaget:

Retningslinjer som takstnemnda har vedtatt legges til grunn ved takseringen. I tillegg benyttes opplysninger fra matrikkelen som er landets offisielle eiendomsregister. Takstnemnda har gjort skjønnsmessige vurderinger for å komme frem til antatt markedsverdi/takst.

 

Bygningsarealene som benyttes i matrikkelen er bruksarealer (BRA) som er areal innenfor ytterveggene, målt fra ytterveggens innside. Nærmere opplysninger om dette kan leses i ”Arealmåling i forbindelse med eiendomsskatt.”

 

Klage på taksten

I perioden 1. mars - 12. april vil eieren ha anledning til å klage på taksten. Klagen må være sendt kommunen innen fristen. Klagen må inneholde gårds- og bruksnummer (samt eventuelt festenummer eller seksjonsnummer) og en nærmere begrunnelse for hvorfor den fastsatte taksten er feil. Benytt elektronisk skjema eventuelt send brev pr post eller e-post.

Klageretten gjelder dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klager behandles først i takstnemnda. Hvis takstnemnda ikke tar klagen til følge, går saken til ankenemnda. Endring av takst hos klagenemnda kan i verste fall ende opp med en høyere takst.

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet flere ofte stilte spørsmål

 

Kontakt oss

Vi kan kontaktes på flere måter:

 

Pr brev:            Kongsvinger kommune, Eiendomsskatt, Postboks 900, 2226 Kongsvinger

Pr e-post :        postmottak@kongsvinger.kommune.no.

Pr telefon:       62 87 40 00

 

Du vil også få hjelp ved å henvende deg i Servicetorget, besøksadresse: Rådhuset, Rådhusplassen 3

Servicetorgets åpningstid er:

  • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl.  08.00 – 15.30
  • Onsdag kl. 0900 - 1530

 

Taksering av landbruk 

Eiendom som "vert dreven som gardsbruk eller skogbruk" skal være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket omfatter ikke våningshus, kårboliger, hytter og annen næringsvirksomhet enn landbruk. 
For våningshus og kårboliger har takstnemnda lagt til grunn samme takseringsprinsipper som for tilsvarende ordinære boliger i samme område.

 

Taksering av næringseiendommer

Næringseiendom takseres av besiktigelsesmann etter en antatt omsetningsverdi. Dette utføres på bakgrunn av tekniske verdier og kapitalisering av leiepriser i området. Tomteverdi verdsettes etter hva som er normalt i området. Kapitaliseringsrente på den enkelte eiendommen fastsettes av nemnda etter skjønn.

 

Ubebygde næringstomter takseres basert på størrelsen av tomten, og vil normalt ikke besiktiges.

 

Taksering av verk & bruk

Hva er verker og bruk
Takstnemnda fastsetter hvilke eiendommer som kommer inn under begrepet verk og bruk.

Virksomhetens art er avgjørende for at et anlegg er å anse som verk og bruk. Foregår det produksjon, dvs. en eller annen form for bearbeiding av et produkt er virksomheten å anse som verk og bruk.

For beregningsmetode med mer, se rammer og retningslinjer kapittel 4.8.

Sist oppdatert: 15.02.2018 14:23
Tekst: 
Foto: 
Topp