Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Ulykkesforsikring

Alle barn i barnehage, SFO og skole som eies av Kongsvinger kommune er forsikret.

Småskader blir registrert av skolen/barnehagen og sendes inn til forsikringsselskapet. Utgifter til småskader dekkes av NAV. Foresatte får brev fra skolen/barnehagen som opplyser om dette.

Kommunen har plikt til å sørge for ulykkesforsikring for elevene. Forsikringen skal gi eleven dekning for skade som skjer på skolen i skoletiden, på vei mellom hjem og skole, under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og lignende som skolen er ansvarlig for. Forsikringen skal dekke nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet, i den grad slike ytelser ikke er dekket av folketrygdloven.

(Opplæringsloven § 13-3b og forskrift til opplæringsloven kapittel 8

Informasjon om dekning

Ved skade eller ulykke som medfører kontakt med lege, tannlege m.m. eller skaden medfører behandlingsutgifter skademelding fylles ut. Enheten (skolen, SFO eller barnehagen) sender skademeldingen til forsikringsselskapet snarest. Skjemaet må være sendt  senest ett år etter at skaden oppsto.  

 

Ved større skade eller ulykke skal også skademeldingsskjema til NAV fylles ut og sendes barnets hjemstedskommune snarest  mulig. (Gjelder bare skolebarn.)

Ved mindre skade som ikke umiddelbart trenger hjelp fra lege, tannlege m.m. skal skaden registreres på samleskjemaet  som enheten sender forsikringsselskapet hvert kvartal. Det som defineres som småskader er: slag, små fall, bruddskader, mindre tannskader, forstuving etc. som man i utgangspunktet har grunn til tro ikke vil medføre erstatning. Noterte skader på småskadeskjema er å anse som meldt til forsikringsselskapet, og skaden vil følgelig ikke bli foreldet hvis det skulle oppstå komplikasjoner i ettertid.

Ulykkesforsikring barn

G er grunnbeløpet i Folketrygden som reguleres årlig 01.05.

Forsikringen dekker:

  • 5 G ved 100 % medisinsk invaliditet
  • 1 G ved død
  • Inntil 0,5 G for behandlingsutgifter ved ulykkesskade

Skade på barnets/elevens eiendeler

Kongsvinger kommune har ingen forsikringsordning som dekker barns ødelagte eiendeler mens de er på skolen/ barnehagen.

Skader som oppstår ved uhell eller gjennom at barnet selv opptrer uvørent, må dekkes av barnet selv og dets foresatte. Dette gjelder også hvor andre barn er involvert i uhellet.

Hvis kommunen skal erstatte skade på briller, yttertøy eller annet som blir ødelagt må skolen/barnehagen ha opptrådt klanderverdig.

Oppstår tilfeller hvor ett eller flere barn er innblandet eller har forårsaket til at noe blir ødelagt er dette et privatrettslig forhold mellom de involverte barna og deres foresatte, og skolen kan ikke trekkes inn som part i slike tvister.

Blir et annet barn hold ansvarlig for skaden er foresatte til dette barnet ansvarlig for å dekke inntil kr 5.000 –, jfr. Skadeerstatningsloven § 1-2 i tillegg til at også barnet kan holdes ansvarlig avhengig av alder og modenhet.

Sist oppdatert: 07.12.2015 13:47
Tekst: 
Foto: 
Topp