Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Logoped

Barn i grunnskolen og voksne med særskilt behov for opplæring har rett til et spesialpedagogisk tilbud fra kommunen.  

NAV kan i enkelte tilfeller gi støtte til behandling for språk- og talevansker hos privatpraktiserende logoped/audiopedagog.

Logopedvirksomheten er rettet mot barn- og unge i førskole- og grunnskolealder, og tjenesten kan utføres i barnehage- og skoletiden, i hjemmet eller på logopedens kontor i rådhuset.

Behov for hjelp kan meldes via førskolelærer, lærer, PPT eller direkte til logoped. PPT utfører sakkyndig vurdering og anbefaler størrelsen på tiltaket.  Vedtak om logopedhjelp gjøres i kommunen. 

Hva er en logoped? 

Logopeden er utdannet til å arbeide med mennesker som har vansker med tale, språk, språklige symboluttrykk, stemme eller svelging.

Hvordan kan kommunelogopeden gi hjelp?

 • Veiledning til personalet i barnehage/skole i forhold til barns språk.
 • Veiledning til foreldre til enkeltbarn som har/kan ha språkvansker.
 • Grunnleggende kartlegging og observasjon/samtale som grunnlag for avgjørelse om henvisning til Glåmdal Pedagogisk Psykologisk Senter (GPPS) for sakkyndig vurdering.
 • Direkte trening med barnet i henhold til sakkyndig vurdering og de vedtak som er gjort, enten i en-til-en situasjon eller i gruppe. Treningen kan skje på skolen/ i barnehagen eller hos logopeden.

Logopedens terskel er lav for å drøfte enkeltbarn, grupper eller temaer. Det er viktig å ta en bekymring på alvor og ikke tenke at vi skal ”vente og se”.

 • Skole/barnehage kan drøfte enkeltbarn anonymt med meg.
 • Dersom man nevner navn eller går mer spesifikt inn på enkelte barn, må foreldres samtykke være innhentet før samtale med meg.
 • Logopeden observerer/kartlegger/snakker ikke med barn uten at foreldrene har samtykket til dette.
 • Logopeden kan velge å sette i gang tiltak uavhengig av oppmelding til GPPS, sakkyndige vurderinger og vedtak dersom jeg ser dette som hensiktsmessig.
 • Foresatte kan melde sin bekymring til barnehage/skole, eller direkte til logopeden, dersom det oppleves behov for det.

Hva er ikke kommunelogopedens oppgaver?

 • Å alene ”kurere” barnet for sine vansker
 • Utføre omfattende tester og skrive sakkyndige vurderinger (dette gjør GPPS)
 • Avgjøre alene hva som vil være det beste for hvert enkelt barn. Vi kan alle lære av og hjelpe hverandre.  

Trening krever motiverte barn. Uten motivasjon fra barnets side, vil de gode resultatene og utvikling utebli.

Logopeden er ingen tryllekunstner, men et faglig og veiledende supplement til den ressursen foreldre og skole/barnehage er for barna og deres utvikling. Uten oppfølging fra skole/barnehage og foreldre er det ikke aktuelt å utføre trening med barnet, fordi samarbeid mellom hjem, skole/barnehage og logoped vil være alfa og omega for at barnet skal kunne få den hjelp som trengs og dra best mulig nytte av den.

Kontaktinformasjon

Sist oppdatert: 11.02.2016 14:44
Tekst: 
Foto: 
Topp