Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Klage

Formelle klager til kommunen skal sendes per brev til:

  • Kongsvinger kommune
    Postmottak
    2226 Kongsvinger

Hvis du derimot kun har spørsmål om og/eller innspill til vedtak eller kommunal saksbehandling så kan du ta kontakt med servicetorget pr telefon, sende en melding via dialogboksen, eller stille spørsmål direkte til ordfører eller rådmann

Når kan du klage?

Når et offentlig forvaltningsorgan fatter vedtak som er bestemmende for dine rettigheter eller plikter har du ofte rett til å klage på et slikt vedtak.  

Opplysninger om klagerett knyttet til den enkelte sak, hvilke lover som gir klagerett innenfor det aktuelle tjenesteområdet og klagefrist skal framgå av vedtaket. Generelt kan det sies at for at du skal kunne klage må følgende forhold være tilstede:

  • Det må foreligge det som etter loven defineres som et enkeltvedtak i en bestemt sak
  • Du må ha en slik nærhet til denne bestemte saken at du i henhold til loven defineres som part eller har rettslig klageinteresse i saken.

Jfr. Forvaltningslovens kap. VI. Om klage og omgjøring

Hvis du er i tvil om du har klagerett vil kommunen eller fylkesmannen kunne svare på det etter nærmere henvendelse.

Sist oppdatert: 07.10.2008 10:01
Tekst: 
Foto: 
Topp