Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kontrollutvalget

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven (kapittel 12. Internt tilsyn og kontroll. Revisjon. §§ 76-77, § 80), og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalget har bl.a. oppgaver knyttet til

  • tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv., 
  • regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet), 
  • forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene), 
  • selskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper). 
  • tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

 

Kontrollutvalget innstiller og rapporterer til kommunestyret.

Kontrollutvalget skal bestå av 5 medlemmer, hvorav en fra kommunestyret.

Som kontrollutvalg for perioden 2015-2019 ble valgt:

Medlemmer Varamedlemmer
Øystein Østgaard, H Randi Hansen, H
May Britt Sletten, AP Anne-Margrethe Sørli-Bolneset, SV
Liv Engom, PP Kristin Eline Haugen, V
Alf Tore Pedersen, AP Rune Monsen, AP
Bjørn Atle Jensen, FRP Vidar Hoel, PP

 

Øystein Østgaard ble valgt til leder.
May Britt Sletten ble valgt til nestleder.

 

Sekretariat for kontrollutvalget er Glåmdal sekretariat IKS (www.gs-iks.no). Sekretariatet kan nås på telefon 977 36 379 eller på mail: torgunm.bakken@gs-iks.no

Kommunens revisor er Hedmark Revisjon IKS (http://hedmark-revisjon.no), epost post@hedmark-revisjon.no.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Tommy Pettersen, telefon 920 24 731, e-post tommy.pettersen@hedmark-revisjon.no. Øvrig kontaktinformasjon finnes på selskapets hjemmeside.

 

Møteplan 2016
Møtedag Dato
Tirsdag 21. august
Tirsdag 09. oktober
Tirsdag 27. november
 

Møtene kan endres ved behov. 

En oppdatert møteplan ligger til enhver tid på www.gs-iks.no under fanen "Dokumenter"

Sist oppdatert: 08.08.2018 14:52
Tekst: 
Foto: 
Topp