Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

18. juni 2013 åpner Interkommunal Øyeblikkelig Hjelp (IKØ)

Samhandlingsreformen pålegger alle landets kommuner å etablere tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp innen 2016.

Kommunene Grue, Nes i Akershus, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger vil derfor i samarbeid etablere kommunale «døgnplasser for øyeblikkelig hjelp» ved sykehuset Innlandet Kongsvinger. Det åpnes for pasienter i løpet av juni måned 2013.

Tidlig ute

Kommunene Grue, Nes, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger har på kort tid, og som blant de første i landet, klart å legge grunnlaget for et kommunalt tilbud om døgnplasser som fyller forutsetningene. Dette skyldes nok i følge enhetsleder Anne Christine Ringstad-Nerli i Kongsvinger kommune, at kommunene allerede har god erfaring med å utvikle felles tiltak innenfor helse- og omsorgstjenestene, og at de har et etablert og godt samarbeid med Sykehuset Innlandet.

Tilbudet vil være en flott mulighet til å bygge og ikke minst dele kompetanse, og åpningen av avdelingen er en milepæl i samarbeidet.

Avdelingen

Avdelingen skal ha 9 sengeplasser for voksne pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp.
Det er ansatt sykepleiere, spesialsykepleiere og lege.
 
Avdelingen er administrativt underlagt Helse- og rehabiliteringsenheten i Kongsvinger kommune, som er vertskommune for tiltaket.

Bedre hjelp tidligere?

Samhandlingsreformen pålegger alle landets kommuner å etablere tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp innen 2016. Målet med det nye tilbudet er å fange opp pasienter som allerede har en avklart diagnose og et avklart funksjonsnivå før de blir dårligere, og gi dem bedre hjelp slik at sykehusinnleggelse unngås. Under gitte forutsetninger vil pasienten kunne få en tidligere og totalt sett bedre oppfølging i et kommunalt tilbud, enn om en venter til tilstanden blir så alvorlig at det er nødvendig med akutt sykehusinnleggelse.
Det nye tilbudet til innbyggerne må ikke forveksles med sykehusenes akuttberedskap. Det er fortsatt slik at akutt og uavklart sykdom skal utredes på sykehus.

Interkommunalt samarbeid – robust fagmiljø

I fagmiljøene i de seks kommunene er det stor tro på at et interkommunalt tilbud om døgnplasser for øyeblikkelig hjelp er riktig satsing, som vil gjøre kommunene bedre i stand til å iverksette tiltak tidligere i et sykdomsforløp. Samtidig vil det bygges opp robuste fagmiljøer som vil bidra til ytterligere rekruttering av leger, sykepleiere og andre faggrupper.

Hvem er tilbudet for?

Det er pasientens fastlege eller legevakt som kan vurdere behovet for innleggelse i avdelingen. Målgruppen er personer i behov av øyeblikkelig innleggelse i institusjon, men hvor sykehusinnleggelse ikke er nødvendig. Øyeblikkelig hjelp behøver ikke bety at tilstanden er kritisk eller livstruende, men at pasienten har behov for utredning og behandling uten unødig venting.

Pasientgrupper det nye tilbudet er beregnet for:

  • De som er aktuelle for det kommunale tilbudet er pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå.
  • Forut for innleggelsen skal pasienten være vurdert av lege.
  • Tilbudet kan også gjelde for pasienter med behov for observasjon og behandling, hvor innleggelse på institusjon er nødvendig.
  • Forutsetningen er at det må være en pasient med avklart diagnose og funksjonsnivå, hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er liten.
  • For å kunne ha sirkulasjon på øyeblikkelig hjelp-døgnplassene, er det viktig at plassene brukes til nettopp øyeblikkelig hjelp. Makstid i avdelingen vil derfor være på 72 timer før pasienten skrives ut eller overføres til et annet tilbud.

Alt på plass

En velfungerende legetjeneste og dedikerte kunnskapsrike sykepleiere er en forutsetning for suksess. Dette har man på plass.

- Vi har planlagt lenge og forberedt oss godt. Våre sykepleiere vil i tillegg til annen opplæring, hospitere på Kongsvinger sykehus før oppstart, for på den måten å være best mulig rustet til å ta imot de nye pasientgruppene. Vi har investert i diagnoseutstyr og annet medisinsk utstyr, og vi har inngått samarbeidsavtaler med sykehuset om tjenester som laboratorietester og røntgentjenester forteller enhetsleder Anne Christine Ringstad-Nerli, som er stolt over det kommunene er i ferd med å få til.
 - Vi har en utrolig engasjert og flott arbeidsstokk som samarbeider meget godt om å møte de nye kravene som reformen gir. Jeg er stolt og ydmyk over å være en del av et slikt samarbeid. Vi jobber hardt og målrettet sammen, og dette er i ferd med å bære frukter, fastslår Ringstad-Nerli.

Sist oppdatert: 02.12.2015 14:09
Tekst: 
Foto: 
Topp