Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Planer og prosjekter

Her finner du informasjon om kommunens ulike planer. Dette omfatter alt fra kommuneplan til reguleringsplaner. Du finner også informasjon om planer som er på høring samt pågående prosjekter.

Snarveier:  Planer på høring PlanDialog  -   Universell utforming - Pågående prosjekter

 

Kommunal planstrategi 

Planstrategien er et politisk styringsverktøy. Gjennom planstrategien skal utviklingstrekk drøftes og med bakgrunn i dette skal det tas stilling til hvilke planer som skal prioriteres i valgperioden

Kommuneplan 

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan og vedtas av kommunestyret. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommunedelplaner 

En kommunedelplan er - som en kommuneplan - en overordnet plan, men på et mer detaljert nivå.Den kan være en mer detaljert utdyping for et geografisk område eller et bestemt tema.

Temaplaner 

Med utgangspunkt i kommuneplanen utarbeides det planer innen ulike tema og virksomhetsområder.
En temaplan er en plan som gjelder et større virksomhetsområde, den vil oftest gå på tvers av flere enheter. En temaplan er som oftest vedtatt politisk.

Budsjett og økonomiplan 

Rådmannens forslag til neste års budsjett og økonomiplan legges fram i slutten av oktober hvert år. Forslaget tar utgangspunkt i strategiplanen som behandles på vårparten 

Årsmelding, årsberetning - årsregnskap 

Etter hvert budsjettår utarbeides kommunens årsmelding.
I tillegg til en beskrivelse av måloppnåelse inneholder årsmeldingen et årsregnskapet og årsberetningen. Rapporten er en melding til politikerne om mål som er oppfylt siste år og hva administrasjonen forøvrig har gjennomført i året som er gått.

 Regionale planer

 Planer som ivaretar regionale løsninger

 Pågående prosjekter

 Her finner du informasjon om prosjekter som er igangsatt og som ikke er avsluttet.

Sist oppdatert: 27.06.2018 08:40
Tekst: 
Foto: 
Topp