Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Retningslinjer for kommunale tilskudd (prosjekter)

Retningslinjer for de kommunale tilskudd til prosjekter finner du under.

Her finner du søknadsskjemaet.

 

1.   HVEM KAN FÅ TILSKUDD

Tilskudd kan innvilges til lag/foreninger eller enkelt personer i Kongsvinger kommune. I unntakstilfelle kan det innvilges til lag/foreninger eller enkelt personer utenom Kongsvinger kommune, men hvor tiltaket da er klart rettet mot innbyggere i Kongsvinger kommune, eller hvor det er en klar profilering av Kongsvinger.

 

2.   HVA KAN DET INNVILGES TILSKUDD TIL

Det kan innvilges tilskudd til alle typer av fritids-, trivsels-, idrett- og kulturaktiviteter.
Tilskudd kan gis til prosjekter som oppfyller minst tre av kriteriene nedenfor. I vurderingen av den enkelte søknad skal det vektlegges i hvilken grad prosjektene oppfyller det enkelte kriterium. Prosjektene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Skaper/utvikler nye tiltak og aktiviteter innen nye områder
  • Skaper tilbud til barn og ungdom
  • Er et initiativ fra innbyggere
  • Skaper stor deltakelse
  • Profilerer Kongsvinger positivt
  • Delfinansieres gjennom ekstern finansiering, tilskudd og/eller egeninnsats

Det kommunale tilskuddet skal ikke overstige 50 % av kostnadssummen (inkludert egeninnsats). Det vil kun i spesielle tilfeller gis tilskudd i mer enn 3 år til samme prosjekt.
Det bevilges ikke tilskudd til ordinær drift av lag/foreninger innenfor ordningen.

 

3.   SØKNADSPROSEDYRE

Søknadene fremmes på eget søknadsskjema, med søknadsfrist medio februar, 1. mai og 1. september. Du må være registrert i lag- og foreningsregisteret for å få din søknad behandlet.
Her finner du lag og foreningsregisteret.
Etter gjennomføring av prosjektet leveres kortfattet rapport med regnskap.

 

 4.   VEDTAKSMYNDIGHET

Vedtaksmyndighet i saken delegeres til komite for næring, kultur og miljø.

Sist oppdatert: 06.02.2015 13:40
Tekst: 
Foto: 
Topp