Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Relaterte emneord

Fornybar energi

Grunnet økt fokus på klimaendringer er interessen for fornybar energi stor både hos politikerne, i media, og i befolkningen generelt. Kunnskapen om, og kjennskapen til, ulike former for fornybar energi kan likevel være mangelfull.

 

Fornybare energikilder er for eksempel  

Biobrensel

Biobrensel kan for eksempel være ved, torv, flis, biodiesel, bioolje eller bioetanol.

Bioenergi

Bioenergi omfatter ved, skogsflis, hogstavfall, halm, torv og avfall fra treforedlingsindustri, treindustri o.l. Metangass fra biologisk materiale i søppelfyllinger og fra husdyrgjødsel kan samles opp og brukes til energiformål (biogass).

Bølgekraft

Bølgekraft er mekanisk effekt fra havets overflatebølger samt omsetning av denne effekten til en nyttig form, f.eks. elektrisk effekt via en generator eller pumping av vann opp i et reservoar. Normalt er det de store bølgene som har størst effekt ettersom bølgekraften avhenger av bølgehøyde, bølgehastighet, bølgelengde og tetthet.

Geotermisk energi

Geotermisk energier er jordvarme. Inne i jordas sentrum ligger temperaturen på rundt 4200 grader. Ved å bore seg nedover til store dyp, er det mulig å varme opp vann ved hjelp av jordvarmen.

Saltkraft

Saltkraft er kraft som utvinnes når ferskvann og saltvann avskilles med en membran. Da vil saltvannet trekke ferskvann gjennom membranen og trykket på saltvannssiden øker. Trykket, sammen med strømmen av vann, kan brukes til å drive en turbin for å lage strøm

Solenergi

Solenergi er de forskjellige formene for energi man kan tappe fra solen
Energiinnstrålingen fra solen til jordkloden hvert år er 15 000 ganger større enn den energimengden som menneskene i verden bruker og mange ganger større enn jordens totale energireserver.

Vannkraft

Et vannkraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av rennende vann. Energien blir produsert ved at vannet strømmer gjennom en turbin. Til turbinen er det festet en aksling som går til en generator. Det er generatoren som produserer strømmen. Vannet renner gjennom en avløpstunnel og ut i elva eller sjøen igjen

Vindkraft

Ved hjelp av store vindmøller samles energien fra vinden i en dynamo som omdanner energien til elektrisitet

Enova er et statlig foretak som arbeider for å få nordmenn til å bruke fornybar energi.

Sist oppdatert: 29.12.2011 14:01
Tekst: 
Foto: 
Topp