Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kvalitet i Brandval barnehage

For utdypende informasjon om punktene under, se Årsplan Brandval barnehage.

Alle barnehagene har sitt særpreg

Den enkelte barnehage har særlige satsningsområder. Brandval barnehage satser spesielt på:

 • Hjertevekst
 • Uteliv
 • Lek og språk
 • Matservering

Barnehagen som læringsarena

Barna har gode muligheter for lek ute og inne.

 • Lek er våre barns viktigste læringsarena
 • Flott turområde rundt barnehagen
 • Gruppeinndelinger, aldersbestemte grupper, og grupper på tvers av alder

Læring er viktig

Barnehagen har strukturerte opplegg for:

A. Begreps- og språkopplæring

 • Grupper, "Snakkepakken" og spåklek benyttes

B. Sosial utvikling

 • Hjertevekst

C. Fysisk fostring

 • Uteliv, faste utedager
 • Sansemotorisk trening, bevegelse, ski, aking, fotball m.m.

Sosial utvikling i et inkluderende fellesskap

Barna i barnehagen har venner.

 • Hjertevekst
 • Ulike gruppeinndelinger

Kompetanse

Det er god kompetanse i barnehagen.

 • Kvalifisert personale med formell og uformell kompetanse

Å se det enkelte barn og møte det der det er

Barnehagen har kompetanse og verktøy til å foreta kartlegging.

 • TRAS-kartlegging

Tidlig innsats

Barnehagen har rutiner som fanger opp de barna som trenger ekstra støtte, -med en gang de starter i barnehagen.

 • Foreldresamtale ved barnehagestart
 • Daglig kontakt med foresatte
 • To eller flere foreldresamtaler i løpet av året
 • Observasjon
 • Fagteam, -samarbeidsmøter mellom barnehagen, helsesøster, Glåmdal Pedagogisk-Psykologisk Senter(GPPS) og barnevern

Skolestartere

Barnehagen har et særskilt opplegg til skolestarterne.

 • Skolestartergruppe
 • Samarbeid med skolen gjennom året

Overgangen til skole

Foreldre er aktive medspillere i overgangen.

 • Skolebesøk gjennom året
 • TRAS-overrekkelse og overføring av informasjon etter samtykke fra foreldre

Mat

Barnehagen har, i samarbeid med foreldre, tilbud om ulike matordninger.

 • Det er tibud om tre måltider om dagen i Brandval barnehage

IKT

Barnehagen gir tilbud om IKT som læringsverktøy.

 • Bruk av foto som dokumentasjon
 • Avdelingene har digitale kamera
 • Alle avdelingene har egen PC til bruk for barn og voksne

Medvirkning

Barna i barnehagen er med og bestemmer.

 • Barna er med på å ta avgjørelser gjennom dagen, får ofte valg
 • Voksne i dialog med barna

Likestilling

Barnehagen praktiserer likestilling mellom jenter og gutter blant annet gjennom aktiviteter som tar hensyn til det enkelte barns identitet.

 • Like muligheter for jenter og gutter

Barnehagen tar hensyn til mangfold i sine markeringer

Barnehagen har sine egne tradisjoner i forhold til markeringer.

 • Jul
 • Påske
 • Karneval / fastelaven
 • Bursdagsfeiring
 • Sommerfest
 • Skidag

Samarbeid hjem-barnehage

Foreldre blir hørt, og det er nært samarbeid mellom foreldre og barnehage.

 • Daglig kontakt med foreldrene
 • Foreldresamtaler to ganger i året
 • Foreldremøter
 • Ukeplaner / månedsplaner
 • Infoskriv / infotavle

Eksternt samarbeid

Barnehagen samarbeider med eksterne aktører.

 • Andre barnehager
 • Glåmdal Pedagogisk-Psykologisk Senter(GPPS)
 • Barn -og ungeenheten
 • Barneskolene

Vikarbruk

Det blir satt inn vikarer i barnehagen.

 • Det blir satt inn vikar etter behov, tilgang, og ut fra økonomiske rammer

Det praktiseres fleksibilitet i barnehagene

Dette praktiseres på forskjellig måte.

 • Kjøp av dager dersom det passer for avdelingen
 • Alle typer plasser
 • Søvn og mat etter behov på småbarnsavdelingene

Sikkerhet

Sikkerhet ivaretas ved rutiner i barnehagen.

 • Vi følger gjeldende lover, forskrifter og HMS-rutiner
 • Årlig kontroll av lekeapparater
 • Bruker refleksvester på turer
 • Førstehjelpsutstyr
 • Brannøvelse
Sist oppdatert: 03.11.2015 13:53
Tekst: Anne Marit Woll
Foto: 
Topp