Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Ny kommunal forskrift - ordensreglement for Kongsvingerskolen, med to tillegg for Holt ungdomsskole

 

 

B. KJENNETEGN PÅ GOD MÅLOPPNÅELSE

 

KJENNETEGN PÅ GOD ORDEN :

 • Du møter presis til undervisningen og unngår ugyldig fravær.

      Stor ugyldig fravær kan få innvirkning på oppførselskarakteren i ungdomsskolen.

      (Jf. Forskrift til Opplæringsloven §3-5, pkt. 5 siste setning.)

 • Du har med deg nødvendig utstyr, gjør lekser og leverer oppgaver/hjemmearbeid til avtalt tid.
 • Du har gode arbeidsvaner og viser god arbeidsinnsats i timene.

 

KJENNETEGN PÅ GOD OPPFØRSEL :

 • Du oppfører deg hensynsfullt og høflig. Gjennom dette viser du respekt for dine medelever og skolens ansatte.
 • Du medvirker til god arbeidsro og har fokus på læring i timene. Slik bidrar du til god læring for deg selv og for klassen.
 • Du bruker kun tillatte hjelpemidler ved individuelle oppgaver og prøver og plagierer ikke andres arbeider.
 • Du følger skolens ordensregler.

 

Personalet setter anmerkninger ved brudd på ordensreglene når det gjelder orden og oppførsel. Det er helhetsinntrykket av deg som elev som gjelder – uavhengig av antall anmerkninger. Ved praktisering av ordensreglementet er det viktig å understreke at ingen disiplinærsak er lik, og som det framgår av forskriftene skal dine forutsetninger tas med i vurderingen.

 

 

 

C. ORDENSREGLER FOR ELEVENE I GRUNNSKOLEN I KONGSVINGER

1.    Orden generelt

Alle elever oppfører seg slik at det er trivelig og ryddig på skolen og skolens område.

2.    Frammøte / fravær

Alle elever møter til rett tid om morgenen og til timene, og de forlater ikke undervisningen uten å ha avklart dette med læreren på forhånd. Fravær dokumenteres i meldingsboka av foreldre/foresatte når elevene kommer tilbake etter fraværet. Ved sykdomsfravær skal skolen kontaktes fra første fraværsdag. Kjent/planlagt fravær avklares gjennom skriftlig melding/søknad på forhånd.

3.    Lekser / nødvendig utstyr

Alle elever gjør sitt ytterste for at lekser og skriftlige arbeider gjøres og leveres til rett tid, og for at nødvendig utstyr er med til timene.

4.    Arbeidsinnsats

Alle elever har arbeidsvaner og arbeidsinnsats som bidrar til god læring for seg selv og for klassen.

5.    Behandling av utstyr

Utleverte bøker samt undervisningsmateriell og skolens øvrige utstyr og eiendom behandles med forsiktighet. Det samme gjelder utstyr som tilhører skolens ansatte eller medelever.

Bøker/utstyr som ødelegges eller som ikke leveres inn ved skoleslutt må erstattes.

6.    Oppførsel generelt

Alle elever har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette stiller store krav til den enkeltes oppførsel og at det vises hensyn og respekt for andre for at miljøet i klassen og på skolen skal bli best mulig. Frekk ordbruk, banning eller slåssing er å vise manglende hensyn og respekt for andre. Det samme er det å forstyrre arbeidsroen i timene.

Det beste læringsmiljøet får vi dersom alle lever opp til ”den gylne regel”:

"Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg!”

Ordensreglementet gjelder på skolens område, på skoleveien, i skolens nærområde i skoletida, ved ekskursjoner og øvrige aktiviteter i skolens regi. Det gjelder også aktiviteter som kan relateres til elevens skolegang.

7.    Krenkende atferd

Med krenkende atferd forstås ord og handlinger som kan såre andre mennesker.

Mobbing, diskriminering, trakassering, vold og lignende, det være seg fysisk, verbalt eller digitalt, aksepteres ikke.

8.    Skoleskyss

Skoleskyssen skal skje i trygge og hyggelige former, fri for hærverk, bråk og plaging.

9.    Røyking

Det er forbudt å ha med, å røyke eller benytte andre tobakksprodukter på skolens område, på skolebussen eller på arrangementer i skolens regi.

(Jf. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §18)

10.          Rusmidler

Det er forbudt å være ruset, bruke, besitte og omsette rusmidler på skolens område, på skolebussen og på arrangementer i skolens regi.

(Jf. Opplæringsloven §9-5)

11.          Ulovlige gjenstander

Det er ikke tillatt å ha med våpen eller gjenstander som kan benyttes til å skremme eller utøve skade på andre.

12.          Mobiltelefon

Mobiltelefon skal være avslått i skoletida - med mindre det er gitt annen beskjed.

13.          Informasjonsteknologi

Datautstyr, programvare, Internett og epost brukes med fornuft og i samsvar med etiske regler. Det er for eksempel strengt forbudt å oppbevare eller laste ned materiale med rasistisk eller pornografisk innhold.

14.          Juks

Bruk av ikke-tillatte hjelpemidler samt ”ikke tillatt kommunikasjon” med andre i en prøvesituasjon anses som juks. Det samme gjelder kopiering/plagiering av andres arbeid.

15.          Verdisaker

Elevene har selv ansvar for penger og verdisaker som de tar med seg på skolen.

 

16.          Særskilte regler for den enkelte skole

Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole kan vedta særskilte bestemmelser knyttet til spesielle forhold på skolen. Disse kan imidlertid ikke stride mot ovenstående bestemmelser:

Tillegg til Holt ungdomsskoles ordensreglement

1 Bruk av sykkelhjelm

Ved Holt ungdomsskole skal alle elever og ansat te bruke godkjent sykkelhjelm ved all sykkelaktivitet i skolens regi. Elever som ikke retter seg etter dette pålegget skal ikke være med på sykkelturen, og gis et eget opplegg på skolen.

2 Brus, energidrikk og godterier

Ved Holt ungdomsskole er det ikke tillat å nyte brus/energidrikk eller godterier i skoletida. Mulige unntakstilfeller gis etter avtale med lærer.

D.   TILTAK SOM KAN BRUKES VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

1.    FOR ALLE ELEVER I GRUNNSKOLEN:

a)     Påtale fra ansatte ved skolen.

b)     Melding til kontaktlærer og evt. rektor.

c)     Melding til foreldre/foresatte (muntlig og/eller skriftlig).

d)     Beslaglegging av rusmidler eller ulovlige gjenstander for overlevering til politiet.

e)     Pålegg om oppgaver for å rette opp skade elevene har påført skolens eiendom eller eiendeler: rydde søppel, fjerne tagging, vaske og lignende, evt. erstatning jf. pkt. 6.

f)       Bortvisning fra ordinær undervisning for resten av timen eller dagen.

g)     Bytte av klasse evt. skole for en periode/permanent.

h)     Utestenging av enkeltelever fra spesielle aktiviteter/arrangementer, for eksempel ekskursjoner.

I slike tilfeller mottar elevene ordinær undervisning.

i)        Tap av rett til skoleskyss for en periode på inntil 7 dager ved dårlig oppførsel på skolebussen. 

Foreldre/foresatte har da ansvar for transport av eleven til/fra skolen.

 

2.    FOR ELEVER PÅ UNGDOMSTRINNET GJELDER I TILLEGG:

j)       Innvirkning ved fastsetting av ordens- og/eller oppførselskarakter.

k)      I de tilfeller der man med rimelig sikkerhet kan si at det foreligger juks/forsøk på juks eller kopiering/plagiering fastsettes karakteren til 1 på besvarelsen/prøva. Dette gjelder både den som jukser og de som evt. bistår ved forsøket på juks.

Rektor kan fatte vedtak om bortvisning i inntil 3 dager.

(Jf. Opplæringslova §2-8, 1. ledd)

 

3.    KONTROLLTILTAK

 • Ved skjellig grunn til mistanke om brudd på pkt. 9, 10 eller 11 kan skolens ledelse foreta en ytre kontroll av elevenes eiendeler, for eksempel sekker og vesker samt evt. oppbevaringssteder som disponeres av eleven.

 

4.    REFSELSESTILTAK

 • Før alvorlige refselsestiltak iverksettes, har eleven rett til å forklare seg muntlig overfor den/de som skal fatte vedtaket. Elevene har i møte med skolen rett til å ha med seg en myndig person.

 

5.    STRAFFBARE FORHOLD

 • Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll og andre tiltak, og foreldre/foresatte skal varsles om dette skriftlig.
 • Straffbare forhold skal anmeldes til politiet i samråd med rådmannen.

Dersom den fornærmede er en elev, avgjør eleven/foreldre/foresatte om forholdet skal anmeldes.

 

6.    ERSTATNING

 • Erstatningsansvar etter erstatningsrettslige regler, dvs. at foreldre/foresatte er erstatnings-ansvarlige for inntil kr. 5000,-

(Jf. Skadeerstatningslovens §1-2)

Alle elever og foreldre/foresatte til elever i grunnskolen i Kongsvinger plikter å gjøre seg kjent med disse reglene. De skal deles ut og gjennomgås ved skolestart hvert år og eleven og dens foreldre/foresatte skal signere en bekreftelse på at ordensreglene er lest. 

Sist oppdatert: 20.08.2011 12:04
Tekst: Jørgen Bo Gundersen
Foto: 
Topp