Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kvalitet i Langeland barnehage

Alle barnehagene har sitt særpreg

Den enkelte barnehage har særlige satsningsområder.

 • Langeland barnehages grunnleggende holdning er at barn er kompetente
 • Vi skal ha et allsidig læringsmiljø for barn og personale

Barnehagen som læringsarena

Barna har gode muligheter for lek ute og inne.

 • Stort og variert ute- og inneområde
 • Flott turområde i nærmiljøet
 • Voksne som legger til rett for lek og læring

Læring er viktig

Barnehagen har strukturerte opplegg for:
A. Begreps- og språkopplæring

B. Sosial utvikling

 • Gruppeaktiviteter på tvers av avdelinger
 • Temaarbeid i samspill med andre barn og voksne

C. Fysisk fostring

 • Gym i gymsal
 • Sansemotorisk trening
 • Faste turdager
 • Barna tilbys varierte aktivitetsmuligheter

Sosial utvikling i et inkluderende fellesskap

Barna i barnehagen har venner.

 • Nulltoleranse for utestenging
 • Jobbe med samspill på tvers av avdelinger og alder
 • Observasjon

Kompetanse

Det er god kompetanse i barnehagen.

 • Førskolelærerdekning på alle avdelinger
 • Fagarbeidere på alle avdelinger
 • Stabilt personale med lang erfaring
 • Skrivedans instruktør
 • Medarbeidere med etter- og videreutdanning i spesialpedagogikk, veiledning, småbarnspedagogikk, IKT i barnehagen, interne lederkurs og  KRL

Å se det enkelte barn og møte det der det er

Barnehagen har kompetanse og verktøy til å foreta kartlegging.

 • ASQ - (Ages & Stages Questionnaires) Spørreskjema for foreldre vedrørende utviklingen i forhold til barnets alder, som benyttes som grunnlag i foreldresamtalen.
 • Handlingsplan for psykosisialt miljø i barnehagene
 • Observasjon

Tidlig innsats

Barnehagen har rutiner som fanger opp de barna som trenger ekstra støtte, -med en gang de starter i barnehagen.

 • Introduksjonssamtale med foresatte, og samtaler ved behov
 • Observasjon
 • Tverrfaglig samarbeid - fagteam, samarbeidsmøter mellom barnehagen, helsesøster, Glåmdal Pedagogisk-Psykologisk Senter(GPPS) og barnevern
 • Tilbud om trening med fysioterapeut 

Skolestartere

Barnehagen har et særskilt opplegg til skolestarterne.

 • Faste ukentlige opplegg og prosjekt
 • Fokus på forberedende norsk- og matematikkopplæring
 • Brannvernopplæring
 • Fysisk fostring i gymsalen
 • Er i skøytehallen
 • Går Lucia på det lokale sykehjemmet
 • Eget jul- og påskeopplegg
 • Langtur på ski

Overgangen til skole

Foreldre er aktive medspillere i overgangen.

 • Foreldresamtale
 • Samarbeid med skole
 • Overlevering av informasjon om enkeltbarn til skolen, etter samtykke fra foresatte

Mat

Barnehagen har et godt mattilbud med tre måltider per dag. Tilbudet er frivillig og betales på giro sammen med barnehageavgiften. I dette inngår:

 • Brødmåltider med variert pålegg til frokost,  lunsj og ettermiddagsmat
 • Melk og frukt til brødmåltidene
 • To varme måltider i uken
 • Mattilbudet er tilrettelagt for alles behov (religion, allergi o.l)

IKT

Barnehagen gir tilbud om IKT som læringsverktøy.

 • Internett brukes til innhenting av informasjon om ulik emner
 • Programvare til læring
 • Bildebehandling til dokumentasjon
 • Fotostory
 • Læringsbrett

Medvirkning

Barna i barnehagen er med og bestemmer.

 • Prosjekter etter barnas interesser og utforskertrang
 • De er med å bestemmer egne aktiviteter
 • Barna stimuleres til å ta egne valg
 • Lyttende voksne, i dialog med barnet

Likestilling

Barnehagen praktiserer likestilling mellom jenter og gutter blant annet gjennom aktiviteter som tar hensyn til det enkelte barns identitet.

 • Vi jobber for å øke voksne og barns bevissthet rundt likestilling

Barnehagen tar hensyn til mangfold i sine markeringer

Barnehagen har sine egne tradisjoner i forhold til markeringer.

 • Bursdagsfeiring med fokus på barnet.
 • Advent, Lucia, nissefest, frivillig julegudstjeneste
 • Fastelavensfest
 • Påskelunch
 • Sommerfest med underholdning
 • Skolestarteravslutning
 • Vinteraktivitetsdag
 • Barn hjelper barn, basar på FN-dagen

Samarbeid hjem-barnehage

Foreldre blir hørt, og det er nært samarbeid mellom foreldre og barnehage.

 • Daglig kontakt i hente- og bringesituasjonen
 • Introduksjonssamtale når barnet begynner
 • Foreldresamtaler ved behov
 • Foreldremøter
 • Foreldrekaffe
 • Skriftlig informasjon
 • Foreldreråd/arbeidsutvalg, møte en gang per måned
 • Samarbeidsutvalg, møte minimun to ganger per år
 • Brukerråd
 • ASQ - (Ages & Stages Questionnaires) Spørreskjema for foreldre vedrørende utviklingen i forhold til barnets alder, som benyttes som grunnlag i foreldresamtalen.

Eksternt samarbeid

Barnehagen samarbeider med eksterne aktører.

 • Andre barnehager
 • Barneskolene
 • Barnevern
 • Kongsvinger PPT (KPPT)
 • Helsesøster, fysioterapeut
 • Barnehabiliteringen på Hamar
 • Praksiselever fra Sentrum Videregående Skole
 • NAV - språkpraksis og arbeidspraksis

Vikarbruk

Det blir satt inn vikarer i barnehagen.

 • Personalet samarbeider ved fravær
 • Vikar settes inn etter vurdering av behov og tilgang
 • Barnas sikkerhet skal være ivaretatt

Det praktiseres fleksibilitet i barnehagene

Dette gjøres på ulik måte.

 • Vi tilstreber at barnet får den plasstypen foresatte har behov for
 • Kjøp av ekstra dag dersom det passer for avdelingen
 • Personalets vaktsystem tilpasses barnegruppens sammensetning og barnas oppholdstid
 • Individuelle hensyn til alle familier

Sikkerhet

Sikkerheten ivaretas ved rutiner i barnehagen

 • Internkontroll
 • Årlig kontroll av lekeplassutstyr
 • Skriftlige avtaler mellom foreldre og barnehage f.eks om billedbruk, video, webside, transport etc.
 • Beredskapsplan for brann, ved alvorlig ulykke, dødsfall mm.
 • Barna er forsikret i barnehagetiden
Sist oppdatert: 24.05.2016 13:36
Tekst: Jorunn Arnesen
Foto: 
Topp