Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kvalitet i Marikollen barnehage

For utdypende informasjon om punktene under, se Årsplan Marikollen barnehage.

Alle barnehagene har sitt særpreg

Den enkelte barnehage har særlige satsningsområder.

 • Marikollen barnehage arbeider etter Reggio Emilias filosofi
 • En grunnleggende holdning til barnet, der barnet ses på som kompetent med iboende muligheter for utvikling
 • Gi barna mulighet til å oppdage , oppleve og utforske gjennom skapende aktiviteter
 • Den voksenes rolle er å veilede og legge til rette for at barnet skal få være aktiv i sin læring
 • Dokumentasjon
 • Fokus på miljø - gjenbruksmateriell

Barnehagen som læringsarena

Barna har gode muligheter for lek ute og inne.

 • Universell utforming ute og inne
 • Variert uteområde
 • Flott turområde i nærmiljøet
 • Stort fellesrom inne som benyttes av alle til lek og læring
 • Stimulerer de kreative sidene hos barna

Læring er viktig

Barnehagen har strukturerte opplegg for:
A. Begreps- og språkopplæring

 • Lek, spill og aktiviteter i grupper eller soner
 • Kommunikasjon, verbal eller nonverbal, er en viktig del av Reggio Emilias filosofi
 • Samling- og sangstunder

B. Sosial utvikling

 • Prosjektjobbing med barna
 • Lek og aktiviteter i aldersjevne eller aldersblandede grupper på tvers av avdelingene
 • Aldersrene avdelinger for ett og to åringene

C. Fysisk fostring

 • Gym i gymsal
 • Dans og bevegelse
 • Uteliv
 • Turer i skog og mark

Sosial utvikling i et inkluderende fellesskap

Barna i barnehagen har venner.

 • Jobbe med samspill og fellesskapsfølelse på tvers av avdelinger og alder
 • Smidig overgang fra liten til stor avdeling p.g.a daglig kontakt i fellesarealet
 • Observasjon

Kompetanse

Det er god kompetanse i barnehagen.

 • Seks pedagogiske ledere, pluss styrer (to med sos.ped/spes.ped)
 • Seks barne- og ungdomsarbeidere
 • To assistenter
 • God kompetanse innen Reggio Emilia-filosofien

Å se det enkelte barn og møte det der det er

Barnehagen har kompetanse og verktøy til å foreta kartlegging.

 • Observasjon i ulike former
 • TRAS(Tidlig registrering av språkutvikling)

Tidlig innsats

Barnehagen har rutiner som fanger opp de barna som trenger ekstra støtte, -med en gang de starter i barnehagen.

 • Introduksjonssamtale
 • Observasjon
 • Tverrfaglig samarbeid - fagteam, samarbeidsmøter mellom barnehagen, helsesøster, Kongsvinger pedagogisk psykologisk tjeneste og barnevern
 • Samtale med foreldre  i overgangssituasjoner (fra liten til stor avd. og før skolestart)

Skolestartere

Barnehagen har et særskilt opplegg til skolestarterne.

 • Skolestarterklubb to ganger per uke
 • Kontakt med skolen, gymsal eller uteområde èn gang per uke

Overgangen til skole

Foreldre er aktive medspillere i overgangen.

 • Gjennomgang av TRAS-skjema ved behov
 • Foreldresamtale
 • Samarbeid med skole ved behov

Mat

Fra 1. januar 2012 ble mattilbudet i barnehagen kommunalt. Tilbudet er frivillig og betales på giro sammen med barnehageavgiften. I dette inngår:

 • Brødmåltider med variert pålegg til frokost og lunsj
 • Korn eller knekkebrød og frukt til ettermiddagsmat
 • Melk til brødmåltider og kornblandinger
 • Varm mat enkelte dager

IKT

Barnehagen gir tilbud om IKT som læringsverktøy.

 • Internett brukes til innhenting av informasjon om ulik emner
 • Programvare til læring
 • Bildebehandling til dokumentasjon
 • Slideshow
 • Nettbrett

Medvirkning

Barna i barnehagen er med og bestemmer.

 • Medvirkning, utforskning og delaktighet i tråd med Reggio Emilias filosofi
 • Prosjekter etter barnas interesser og utforskertrang
 • Aktive i sin egen læring
 • Barna stimuleres til å ta egne valg
 • Lyttende voksne, i dialog med barnet

Likestilling

Barnehagen praktiserer likestilling mellom jenter og gutter blant annet gjennom aktiviteter som tar hensyn til det enkelte barns identitet.

 • Likeverd vektlegges
 • Vi jobber innad for å øke fokuset og tilrettelegge for likestilling
 • Like muligheter for gutter og jenter

Barnehagen tar hensyn til mangfold i sine markeringer

Barnehagen har sine egne tradisjoner i forhold til markeringer.

 • Bursdagsfeiring med fokus på barnet
 • Advent, Lucia, nissefest, frivillig julegudstjeneste
 • Fastelavensfest
 • Påskelunch
 • Sommerfest med kunstutstilling og underholdning
 • St. Hans feiring

Samarbeid hjem-barnehage

Foreldre blir hørt, og det er nært samarbeid mellom foreldre og barnehage.

 • Nye foreldre innkalles til møte i barnehagen før barnet begynner
 • Foreldreråd/foreldrerådsutvalg
 • Samarbeidsutvalg
 • Introduksjonssamtale når barnet begynner
 • Foreldresamtaler
 • Foreldremøter
 • Foreldrekaffe
 • Daglig kontakt i hente- og bringesituasjonen
 • Informasjon på nett/mail/SMS

Eksternt samarbeid

Barnehagen samarbeider med eksterne aktører.

 • Barneskolene, Marikollen skole
 • Barnevern
 • Kongsvinger pedagogisk psykologisk tjeneste (KPPT)
 • Helsesøster, fysioterapeut
 • Andre barnehager

Vikarbruk

Det blir satt inn vikarer i barnehagen.

 • Personalet samarbeider ved fravær
 • Vikar settes inn etter vurdering av behov og tilgang

Det praktiseres fleksibilitet i barnehagene

Dette gjøres på ulik måte.

 • Foreldrene får den type plass de ønsker
 • Kjøp av ekstra dag er mulig dersom det passer for avdelingen

Sikkerhet

Sikkerheten ivaretas ved rutiner i barnehagen

 • Internkontroll
 • Årlig kontroll av lekeplassutstyr
 • Skriftlige avtaler mellom foreldre og barnehage f.eks om billedbruk, video, webside, ake i bil, hente og bringe
 • Beredskapsplan for brann, ved alvorlig ulykke, dødsfall mm.
Sist oppdatert: 29.09.2016 13:56
Tekst: Liv Sutterud
Foto: 
Topp