Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Når barnet har nedsatt hørsel eller døvhet

Hørselen er en av våre viktigste sanser. Hørselen bruker vi til å orientere oss i omgivelsene, hente informasjon og tilegne oss språk, slik at vi kan kommunisere og delta i felleskapet.  Et barn med nedsatt hørsel/døvhet kan møte utfordringer som krever ekstra tilrettelegging av auditive (lytteutvikling) og visuelle (tegn/tegnspråk utvikling) tiltak i opplæringen.

I dag blir det foretatt hørselsscreening av alle nyfødte barn i Norge. I Norge fødes det årlig ca 40-50 barn som får påvist en hørselsnedsettelse fra moderat til alvorlig grad.  Alle barn med alvorlig grad av hørselstap/døvhet får i dag tilbud om cochlea (CI),  et avansert høreapparat som består av en innvendig og en utvendig mekanisme for omdanning av lyd til signaler som kan gi en nyttbar hørsel.

Mange barn sliter med væske i mellomøret i den perioden hvor språket utvikler seg mest. På grunn av væske i mellomøret kan barn ha nedsatt hørsel i ulik grad i perioder, noe som kan forstyrre eller forsinke språkutviklingen. Barn i denne risikogruppen bør vurderes av ØNH avdeling på sykehus hvor dren blir satt inn for å forebygge problemet. Flere av disse barna sliter også med hyppigere mellomørebetennelse.

PPT blir ofte kontaktet i forhold til barn som har forsinket språkutvikling. Da er det en vanlig prosedyre å spørre om hørselen er sjekket. PPT ønsker alltid at hørselen er grundig sjekket av lege/ØNH i forbindelse med slike mistanker, også for å utelukke mellomørebetennelse.

PPT sin oppgave etter henvisning fra for eksempel ØNH avdelingen, lege, helsesøster eller foreldre om at barnet/eleven har en hørselsnedsettelse, er å utrede behovet for en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen inneholder beskrivelse av barnets sterke sider, vansker og tiltak/tilrettelegging i barnehage/skole. Den sakkyndige vurderingen inneholder en oppsummering, konklusjon og tilrådning om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen eller spesialundervisning i skolen.

PPT vil være behjelpelig med å videreformidle kontakt gjennom en henvisning, hvor en søker hjelp ved behov for veiledning og praktisk tilrettelegging i barnehage, skole og hjem. PPT bistår vanligvis med veiledning i samråd med Statpeds støttesystem, Statped vest for Stavanger regionen. Statped gir tilbud om ulike kurs for foreldre og pedagoger. Se kurskatalogen statped.no    

Nyttige nettsteder:

Statped.no/horsel

Veileder for barn og unge med hørselshemming

Sansetap.no/horsel

HLF.no/horsel/ci-cochlea-implantat 

Sist oppdatert: 04.09.2017 13:34
Tekst: 
Foto: 
Topp