Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Taleflytvansker (stamming/løpsk tale)

Taleflytvansker er en fellesbetegnelse for stamming og løpsk tale, som begge kan gi ulike utfordringer i kommunikasjonen med andre.

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen som kjennetegnes av hyppige gjentagelser av enstavelsesord, stavelser, språklyder, forlengelse av lyd- og artikulasjonsstilling og blokkering (fullstendige stopp) av lyd og/eller luft i talen. Løpsk tale er en taleflyt- og tempovanske. Løpsk tale kan i tillegg komme til utrykk gjennom vansker med lydsystem, setningsstruktur og språkbruk.

Stamming
Stamming oppstår som regel i 2-5 årsalderen, men også senere. Omtrent 5% av alle barn stammer i løpet av språk- og taleutviklingen, og for mange barn avtar stammingen etter hvert som de blir eldre.  Under 1% av den voksne befolkningen stammer. Stamming er ikke bare en taleflytvansker, men også en kommunikasjonsvanske. Stamming kan påvirke kommunikasjon, samværet med andre mennesker og opplevelser den som stammer har av seg selv.  Stamming kan også innebære at den som stammer bytter ut visse ord, unngår situasjoner og forsøker å maskere stammingen sin. Resultatet av dette kan bli en negativ sirkel av isolasjon, frykt og passivitet.

Løpsk tale
Personer med løpsk tale har vansker med å utrykke seg klart og kan oppleve vansker med å bli forstått. Løpsk tale kjennetegnes vanligvis av rask tale og økende tempo, vansker med å holde seg til temaet, hyppige gjentagelser av stavelser og ord, utelatelse av lyder og stavelser, utydelig uttale og manglende eller uvanlig bruk av pauser i talen. Det finnes mindre forskning på løpsk tale sammenliknet med stamming, og det regnes som en underrapportert vanske.

Dersom du er bekymret for at ditt barn har vansker med taleflyt
Det bør vurderes om det er behov for en henvisning til logoped hos PP-tjenesten. Det er hensiktsmessig at foreldre og barnehage/skole vurderer dette sammen. Behandling av barn som har vansker med taleflyt kan innebære både direkte og indirekte behandling. Indirekte behandling vil si at logopeden gir råd og veiledning til foreldre og barnehagepersonalet. Direkte behandling vil si at man arbeider direkte med taleflytvansken og lærer barnet mer hensiktsmessige måter å få ordene ut på. Valg av behandlingsmetode vil bero på barnets modenhet, følelsesmessige reaksjoner og alvorlighetsgrad. Dess nærmere opp til stammingens begynnelse man iverksetter tiltak, dess større er sjansen for at barnets stamming ikke utvikler seg til en større vanske. Det er derfor viktig å søke hjelp hos logoped så snart man føler uro eller bekymrer seg for taleflyten til barnet. Forskning viser at det er mulig å snu en negativ utvikling av stamming.

Mer informasjon om stamming og løpsk tale

Norsk interesseforening for Stamme (NIFS) er en landsomfattende organisasjon for personer som stammer og personer med løpsk tale.

Statped er en statlig spesialpedagogisk støttesystem som yter tjenester over hele landet. Her finner du god informasjon om stamming og løpsk tale.

«The Michael Palin Centre for Stammering» er et behandlingssenter som jobber med barn og unge som stammer. Nettsiden har nyttig informasjon til foreldre, pedagoger, lærere og andre grupper som ønsker å vite mer om stamming og behandling. http://www.stammeringcentre.org/mpc-home

Sist oppdatert: 04.09.2017 13:33
Tekst: 
Foto: 
Topp