Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Tjenesteerklæring veg og parkering

Målsetting

Ha trafikksikre veger med akseptabel fremkommelighet, prioritert for skolebarn, myke trafikanter, og kollektivtrafikk.

Tjenesten omfatter

  • Sommervedlikehold
  • Vintervedlikehold
  • Parkeringsplasser
  • Parkering og parkeringskontroll
  • Trafikksikkerhet

Kommunens veinett

Vegnettet i Kongsvinger kommune består av riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Riks- og fylkesvegene vedlikeholdes av Statens Vegvesen.

Denne tjenesteerklæringen omfatter kommunale veger, og er inndelt slik:

  • Offentlige kommunale veger og gater åpen for alminnelig ferdsel.
  • Gang- og sykkelveger, samt fortau langs fylkes- og kommunale veger.
  • Parkeringsplasser.

Sommervedlikehold

  • Hull i vegen lappes ved behov. Skader som medfører fare for trafikksikkerheten, vil sikres så snart som mulig.
  • Vårrengjøring. Soping av sentrumsområdene i Kongsvinger innen 17. mai. Resten av kommunen samt sentrum, sopes etter behov.
  • Klipping av gress og kratt langs veiene skjer ved behov.
  • Trafikkskilt utskiftes etter behov og nye settes opp kun etter vedtatte planer.
  • Trafikkmerking og oppmerking av fotgjengerfelt skjer etter vurdering og behovsprøving.

Gatelys

  • Mørke lamper byttes normalt 2 ganger per år.
  • Feil som mørkelegger større områder, eller skaper økt utrygghet i trafikken, vil bli vurdert skiftet umiddelbart.

Vintervedlikehold 

Med vintervedlikehold menes brøyting, snørydding og strøing.

Prioritering:

  1. Hovedveger, skoleveger, gang- og sykkelveger og fortau blir brøytet først. Sentrale parkeringsplasser blir brøytet samtidig eller etter tilhørende gate.
  2. Deretter prioriteres boliggatene. 

 Kommunens målsetting er:

  • Å brøyte kommunale hovedveger, samt viktige gang- og sykkelveger, fortau og skoleveger hurtigst mulig etter snøfall.
  • Å strø ved behov slik at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer fram.
  • Å strø kommunale gang- og sykkelveger samt fortau ved behov.
  • Å erstatte skade på gjerde og annet som skyldes direkte påkjørsel.

Som innbygger i Kongsvinger kommune må du påregne at:

  • Fremkommeligheten i boliggatene kan være vanskelig om natten/tidlig om morgenen, ved store snøfall.
  • Snø fra brøyting som havner i din private avkjørsler, må du selv fjerne.
  • Enkelte fortau ikke blir brøytet, f.eks. om vegen er ekstra bred eller om fortauet på den andre siden er brøytet.
  • Du ikke kan legge snø på offentlig veg eller fortau.
  • At det normalt ikke strøs på rette, flate vegstrekninger.
  • Du må fjerne vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane, fortau eller lignende og som derved er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene.

Parkeringsplasser

Offentlige parkeringsplasser i sentrum nord:

  • Mølleparken p-plass
  • Fjellgata p-plass
  • Rådhusteateret (ved Rådhuset)
  • Storgata (ved KOBBL blokka)
  • Rådhusgata/Fjellgata
  • Rådhusgata (i gata ved Kongssenteret)
  • Markensvegen (i gata ved Markenshallen)
  • Parkvegen p-plass (nedenfor Politistasjonen)
  • Parkvegen (mellom Tommelstads gate/Storgata)
  • Parkvegen (i gata ved Politistasjonen)
  • Parkvegen (i gata ved Sykehuset)
  • Gjemselund
  • Kirketorget p-plass

Offentlige parkeringsplasser i sentrum syd:

  • Jernbanegata
  • Sofiesgate
  • Glommengata
  • Samvirkegata
  • Engensgate (ved gamle Glåmdalen-bygget)
  • Jernbaneplassen/Bussterminalen
  • Jernbanetomta (ved Norskogvegen)
  • Arkovegen p-plass 

Parkeringskontroll

Tjenesten omfatter:

Daglig offentlig parkeringshåndheving i Kongsvinger.

Trafikksikkerhetstiltak 

Kongsvinger kommune har vedtatt egen trafikksikkerhets-plan. Planen er særlig tuftet på informasjon gitt fra skolebarna (egen skoleundersøkelse). I tillegg har lag og foreninger, samt politi og andre trafikk- og trafikksikkerhets-foreninger deltatt i prosessen. Planen har også vært til offentlig høring, slik at alle og enhver har hatt muligheten til å komme med innspill. Kommunen ønsker fremdeles innspill fra innbyggerne. Henvendelser om dette kan rettes til teknisk forvaltning.

Dette kan du hjelpe oss med

  • Opptre varsomt, og ikke parker til hinder for andre. Følg nøye med på skiltregulering og oppmerking. Vis særlig hensyn til myke trafikanter.
  • Meld fra om hull, hindringer eller andre skader og mangler ved vegene, samt feil med gatelys til teknisk forvaltning.

Teknisk forvaltning kan også hjelpe deg med flere områder

Plan- og byggesaksbehandling, kart- og oppmåling, landbruksforvaltning og eiendomsskatt.

Beredskap

  • Kongsvinger kommune benytter GIVAS til vedlikehold av kommunale veger.
    • Beredskapstelefon for veg: 90179287.
  • GIVAS er også kommunens forvalter av vann og kloakk.
    • Beredskapstelefon for vann: 91344006.
    • Beredskapstelefon for avløp: 91344005.

Kjør alltid forsiktig rundt skolene, ikke bare den første måneden etter skolestart når oppmerksomheten er størst. Husk at skolen også er arena for fritidsaktiviteter, så halve døgnet er barn på veg til og fra skolen!

  •  Unngå å kjøre barn til skolen dersom skolevegen er trygg!
  • Gi skolevegen tilbake til barna!

Alternative løsninger dersom barnet ikke kan gå alene til skolen:

  • Kan dere samarbeide med andre foreldre i nabolaget og bytte på å gå sammen med barna til skolen? Dersom så mange som fem barn går sammen, trenger hver familie bare å ta ansvar for turen fram og tilbake en dag i uken.
  • Finnes det alternative ruter? Det kan være stier eller småveier som kan være et trygt alternativ og samtidig gi barna frisk luft og gode opplevelser på skolevegen.
  • Husk at den korteste veien ikke alltid er den tryggeste.
  • Må barna kjøres et stykke av veien kan de kanskje settes av et stykke fra skolen og gå den siste biten som er trygg, i stedet for å kjøres helt til frem.
  • Dersom barna går i stedet for å bli kjørt, kommer de også friskere og mer opplagte fram til skolepulten.
  • Foreldre som kjører bil bidrar til at skolevegen blir farligere for de barna som går.

Fra barnemunn: -I dag kjørte mamma meg til skolen, og da var det ingen idioter i trafikken!

Teknisk forvaltning
Telefon 62 87 40 00
E-post: postmottak@kongsvinger.kommune.no 

Sist oppdatert: 11.01.2017 12:37
Tekst: 
Foto: 
Topp