Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kvalitet i Vangen barnehage

Alle barnehagene har sitt særpreg

Den enkelte barnehage har særlige satsningsområder.

 • Vangen barnehage satser spesielt på uteliv
 • Undring, læring og mestring. Felles fokus og opplevelser som basis for læring og utvikling
 • Hjertevekst

Barnehagen som læringsarena

Barna har gode muligheter for lek ute og inne.

 • Flott uteområde med fotballbane, akebakke, oppkjørte skiløyper og skøytebane som gir muligheter for allsidige aktiviteter og lek året rundt.
 • Fast turdag hver uke til skogstedet vårt med egen lavo
 • Varierte inneaktiviteter som forming, byggelek, rollelek, data og eget gymrom for fysisk aktivitet

Læring er viktig

Barnehagen har strukturerte opplegg for:
A. Begreps- og språkopplæring

 • Samlingstund, smågrupper og lesegrupper
 • TRAS(Tidlig Registrering av Språkutvikling) benyttes
 • Språklek 1

B. Sosial utvikling

 • Bevisst jobbing med hjertevekst - verdier
 • Faste besøksdager på Langelandshjemmet(eldresenter)

C. Fysisk fostring

 • Faste utedager i skogen med fysiske utfordringer
 • Ski, skøyter, fotball
 • Fysisk aktivitet i smågrupper inne

Sosial utvikling i et inkluderende fellesskap

Barna i barnehagen har venner.

 • Hjertevekstverdier: si vennlige ord til hverandre, passe på at ingen er alene, si hei og hadet,  vi trenger ikke være like, dele
 • Vennskap på tvers av avdelingene fremmes ved at vi er sammen om morgenen og møtes i frilek ute

Kompetanse

Det er god kompetanse i barnehagen.

 • Pedagogiske ledere med lang erfaring på alle avdelinger
 • Fagarbeidere og assistenter med god kompetanse
 • Mange av personalet behersker tegnstøttet tale

Å se det enkelte barn og møte det der det er

Barnehagen har kompetanse og verktøy til å foreta kartlegging.

 • Observasjon i ulike former
 • TRAS(Tidlig registrering av språkutvikling)
 • ASQ (Ages & Stages Questionnaires) i samarbeid med foreldrene, 0-3 år

Tidlig innsats

Barnehagen har rutiner som fanger opp de barna som trenger ekstra støtte, -med en gang de starter i barnehagen.

 • Introduksjonssamtale med alle nye foreldre der vi utveksler informasjon om barnet
 • Barneobservasjoner
 • Personale med lang erfaring

Skolestartere

Barnehagen har et særskilt opplegg til skolestarterne.

 • "På tvers grupper" med felles turer
 • Kveldstur til lavoen
 • Ansvar for salg på barnehagens basar
 • Skrive, regne og leseforberedende aktiviteter i smågrupper på hver avdeling
 • Språklek 2

Overgangen til skole

Foreldre er aktive medspillere i overgangen.

 • Foreldresamtaler med gjennomgang av overgangsskjema i forbindelse med skolestart
 • Gjennomgang av eventuelt TRAS-skjema

Mat

Barnehagen har, i samarbeid med foreldre, tilbud om ulike matordninger.

 • Matordning i regi av foreldrerådet
 • Muligheter for grilling på avdelingens turdager
 • Vi følger årstidenes mattradisjoner, eplekake, syltetøy, grønnsaksuppe, peppekaker etc.

IKT

Barnehagen gir tilbud om IKT som læringsverktøy.

 • Alle avdelinger har egne datamaskiner som benyttes av barn og voksne
 • Digitale kamera på alle avdelinger
 • Digitale fotorammer på alle avdelinger

Medvirkning

Barna i barnehagen er med og bestemmer.

 • Barna er med på å utvikle og drive prosjekt
 • Forslag fra enkeltbarn blir tatt alvorlig
 • Barn og voksne former hverdagen sammen

Likestilling

Barnehagen praktiserer likestilling mellom jenter og gutter blant annet gjennom aktiviteter som tar hensyn til det enkelte barns identitet.

 • Legger vekt på allsidig utfordringer for alle barn, alt fra klatring i skogen til prinsesselek
 • Uansett kjønn er alle barn deltagende i aktiviteter og lek ut fra egen interesse, og i samspill med andre barn

Barnehagen tar hensyn til mangfold i sine markeringer

Barnehagen har sine egne tradisjoner i forhold til markeringer.

 • Idrettsdag
 • Basar med kafè
 • Julefest for de store avdelingene i lavoen med foreldre og søsken
 • Julefest i barnehagen for småbarnsavdelingene med foreldre og søsken
 • Skidag
 • Karneval
 • Påskelunch
 • Sommer fest med barn og foreldre

Samarbeid hjem-barnehage

Foreldre blir hørt, og det er nært samarbeid mellom foreldre og barnehage.

 • Daglig kontakt ved bringing og henting
 • Introduksjonssamtale
 • Tilbud om to planlagte forberedte samtaler i året, ellers samtaler ved behov
 • Foreldremøter
 • Foreldrekaffe, julefest, basar, sommer fest

Eksternt samarbeid

Barnehagen samarbeider med eksterne aktører.

 • Barn- og ungeenheten
 • Glåmdal Pedagogisk-Psykologisk Senter(GPPS)
 • Helsesøster, fysioterapeut
 • Skådalen kompetansesenter

Vikarbruk

Det blir satt inn vikarer i barnehagen.

 • Ved langtidssykemeldinger
 • Behov for vikarer vurderes fortløpende

Det praktiseres fleksibilitet i barnehagene

Dette gjøres på ulik måte.

 • Vi tilbyr barnehageplass tilpasset foreldrenes behov
 • Personalets vaktsystem tilpasses barnegruppens sammensetning og barnas oppholdstid
 • Samarbeid på tvers av avdelinger ved behov

Sikkerhet

Sikkerheten ivaretas ved rutiner i barnehagen

 • HMS (Helse Miljø og Sikkerhet)
 • Årlig kontroll av lekeplassutstyr
 • Smågrupper ved turer, med en ansvarlig voksen på hver gruppe
 • Beredskapsplan for brann og ulykker
Sist oppdatert: 03.11.2015 13:52
Tekst: Mona Kvale
Foto: 
Topp