Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kvalitet i Vinger barnehage

Alle barnehagene har sitt særpreg

Den enkelte barnehage har særlige satsningsområder.

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse og helse

Barnehagen som læringsarena

Barna har gode muligheter for lek ute og inne.

 • Jobber for at vi skal være aktive og støttende voksne som er tilstede i ute- og innelek
 • Kort vei til skogen
 • Barnegruppa deles i mindre grupper for å gi barna mulighet for ro, konsentrasjon, fordypning i lek og aktiviteter

Læring er viktig

Barnehagen har strukturerte opplegg for:

A. Begreps- og språkopplæring

 • Språkgruppe

B. Sosial utvikling

 • Se punkt nedenfor "Sosial utvikling i et inkluderende fellesskap"

C. Fysisk fostring

 • Faste turdager
 • Bruk av bevegelsessanger
 • Tilby utfordrende lek og aktiviteter der barna er fysisk aktive og opplever glede

Sosial utvikling i et inkluderende fellesskap

Barna i barnehagen har venner.

 • "Kunsten å omgås andre", barn og voksne som fungerer godt sammen
 • Voksne som er gode rollemodeller
 • Hjertevekst
 • Engasjerte voksne setter ord på barnas gode handlinger
 • Vi trenger ikke være like, men alle er en del av fellesskapet
 • Hjelpe barn til å ta del i det sosiale fellesskapet - hjelpe barn som strever med å komme inn i lek og aktiviteter

Kompetanse

Det er god kompetanse i barnehagen.

 • Personale som reflekterer over egen praksis
 • Personale med mange års erfaring og ulik kompetanse

Å se det enkelte barn og møte det der det er

Barnehagen har kompetanse og verktøy til å foreta kartlegging.

 • Alle avdelingene har pedagogiske ledere
 • TRAS-kartlegging

Tidlig innsats

Barnehagen har rutiner som fanger opp de barna som trenger ekstra støtte, -med en gang de starter i barnehagen.

 • Foreldresamtale ved barnehagestart
 • Foreldresamtaler i løpet av året
 • Bruk av observasjoner og kartleggingsverktøy
 • Fagteam, -samarbeidsmøter mellom barnehagen, helsesøster, Glåmdal Pedagogisk-Psykologisk Senter(GPPS) og barnevern

Skolestartere

Barnehagen har et særskilt opplegg til skolestarterne.

 • Eget tilbud med fokus på språk, selvstendighetstrening og ulike prosjekter
 • Alle skolestarterne fra alle husene møtes èn gang i måneden
 • Avslutningstur om våren

Overgangen til skole

Foreldre er aktive medspillere i overgangen.

 • Samarbeid ned barneskolene
 • Rutiner for overføring av informasjon etter samtykke fra foreldre

Mat

Barnehagen har, i samarbeid med foreldre, tilbud om ulike matordninger.

 • Vinger barnehage har tre måltider hver dag
 • Det legges vekt på sunt kosthold
 • Matordning tilrettelagt for alle behov, allergi, religion etc.

IKT

Barnehagen gir tilbud om IKT som læringsverktøy.

 • Bruk av foto som dokumentasjon
 • Alle avdelingene har egen PC til bruk for barn og voksne

Medvirkning

Barna i barnehagen er med og bestemmer.

 • Lydhøre voksne som er tilstede og hører og ser hva barna er opptatt av og griper fatt i det
 • Prosjektarbeid som tar utgangspunkt i barnas interesser
 • Øve barn helt fra 1-årsalderen til å ta egne valg
 • Fange øyeblikket, det barna interesserer seg for
 • Ta seg tid til å høre etter barnas ønsker, ta seg tid til den gode samtalen

Likestilling

Barnehagen praktiserer likestilling mellom jenter og gutter blant annet gjennom aktiviteter som tar hensyn til det enkelte barns identitet.

 • Vi jobber for å øke fokus og tilrettelegge for likestilling

Barnehagen tar hensyn til mangfold i sine markeringer

Barnehagen har sine egne tradisjoner i forhold til markeringer.

 • Jule- og sommerfest, påske, karneval

Samarbeid hjem-barnehage

Foreldre blir hørt, og det er nært samarbeid mellom foreldre og barnehage.

 • Stor vekt på daglig kontakt, og personalet forteller om barnehagedagen
 • Ukeplaner og månedsplaner
 • Tilbud om foreldresamtaler to ganger i året
 • Tar foreldrene på alvor og lytter til deres behov og ønsker

Eksternt samarbeid

Barnehagen samarbeider med eksterne aktører.

 • Glåmdal Pedagogisk-Psykologisk Senter(GPPS)
 • Barneskolene

Vikarbruk

Det blir satt inn vikarer i barnehagen.

 • Det blir satt inn vikar etter behov og ut fra økonomiske rammer

Det praktiseres fleksibilitet i barnehagene

Dette praktiseres på forskjellig måte.

 • Vinger barnehage har ulike barnehagetilbud
 • Åpen barnehage

Sikkerhet

Sikkerhet ivaretas ved rutiner i barnehagen.

 • Vi følger gjeldende lover, forskrifter og HMS-rutiner
 • Bruker refleksvester på turer
 • Førstehjelpskurs
Sist oppdatert: 03.11.2015 13:49
Tekst: May Elin Solheim
Foto: 
Topp