Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Overformynderi

Hva er overformynderi og hvem er overformynder.

Arbeidsoppgaver

Overformynderiets oppgaver er i første rekke å ha bestyrelsen av og kontrollen med de umyndiges midler.

Med umyndige menes barn under 18 år og umyndiggjorte. Herunder kommer også myndige personer som har fått oppnevnt hjelpeverge. En myndig person som har fått oppnevnt hjelpeverge er ikke umyndiggjort og har ikke mistet sin selvstendige handleevne.

Vergemålsloven (vgml.) pålegger overformynderiet å oppnevne verger, hjelpeverger og eventuelt setteverger dersom noen av de ordinære vergene er inhabile i en sak.

Andre oppgaver er å veilede og føre tilsyn med vergene og hjelpevergene og ta stilling til de spørsmål loven nevner, for eksempel avgjøre kjøp/salg av fast eiendom.

Etter bestemmelsene i vgml. § 63 vergemålsloven forvalter overformynderiet midler for barn under 18 år. Overformynderiet plikter ikke å forvalte beløp under kr. 75.000,- men kan forvalte mindre summer hvis det er spesielle grunner for dette.

Hvert år skal overformynderiet avgi revidert regnskap til fylkesmannen

Her finner du linken til overformynderiets hjemmeside

Ny vergemålslov fra 1. juli 2013

Fylkesmannen overtar overformynderienes oppgaver

Ny vergemålslov trer i kraft 1. juli. Dette innebærer både nytt regelverk og ny organisering. De oppgavene som dagens kommunale overformynderier har, blir overført til landets 18 fylkesmenn. Fylkesmannen i Hedmark blir ny førsteinstans for alle vergemål i Hedmark.

Alle oppnevnte hjelpeverger, verger og setteverger fortsetter i sine vergeoppdrag. Begrepet hjelpeverge skal ikke brukes lenger og dagens hjelpeverger får benevnelsen verge.

Dagens verger skal levere regnskap for 1. halvår 2013 til overformynderiet innen 31. august. Alle søknader om godtgjøring og utgiftsdekning for 1. halvår leveres også til overformynderiet. Overformynderiet avslutter sin virksomhet etter at regnskapene er avlevert og arkivet er avsluttet.

Vergemålsavdelingen i Statens sivilrettsforvaltning blir ny klage- og tilsynsmyndighet, og vil også ha et overordnet ansvar for IKT, bankavtaler og informasjonsvirksomhet.

Statens sivilrettsforvaltning har utviklet en egen internettside om vergemål – Vergemålsportalen www.vergemal.no . Her finner man nyttig informasjon til verger, personer under vergemål, pårørende og til de som har meldeplikt. 

Interesserte kan også lese mer på www.fylkesmannen.no/hedmark (se Helse og omsorg – Vergemål). Fylkesmannen i Hedmark er svært interessert i å komme i kontakt med personer som kunne tenke seg å bli verger. 

Sist oppdatert: 07.05.2013 15:15
Tekst: 
Foto: 
Topp